Akti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning – hvordan?

Hvor­når

30. janu­ar 2019 
09:00 — 15:30

Hvor

Histo­ri­e­lab
Sta­tions­vej 14, Jel­ling, 7300 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­Labs for­mid­lings­kon­fe­ren­ce tager i 2019 fat på den akti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning og dens man­ge mulig­he­der. Hør om hvor­dan for­tids­spo­re­ne omkring os kan bli­ve ind­gan­gen til et auten­tisk for­tids­mø­de, eller hvor­dan du kan ska­be digi­tal histo­ri­e­for­mid­ling med 360 gra­ders bil­le­der. Du får også selv ordet i vores nye debatca­fe, hvor der er mulig­hed for at drøf­te egne erfa­rin­ger og udfor­drin­ger med akti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med andre fagfæller.

Lære­pla­nens (grund­sko­len) fær­dig­heds- og videns­mål er ikke læn­ge­re bin­den­de. Det giver histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len og for­mid­le­re på kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne stør­re fri­hed til at sæt­te fag­li­ge mål og til­ret­te­læg­ge vari­e­re­de under­vis­nings­for­løb for elever.

Med fri­hed føl­ger også et ansvar. Hvad skal for­lø­be­ne inde­hol­de, hvor­dan skal ele­ver­ne arbej­de og med hvil­ket sig­te? For­mid­lings­kon­fe­ren­cen giver nog­le kon­kre­te bud på, hvor­dan den­ne fri­hed kan for­val­tes og udmønt­es i inspi­re­ren­de og akti­ve­ren­de historieundervisning.

Pro­gram

09.00 – 09.30 Nav­neskil­te udle­ve­res. Kaffe/te m. bolle
09.30 – 09.45 Vel­komst ved Peter Brun­bech, Cen­ter­le­der i HistorieLab
09.45 – 10.25 Histo­ri­e­fa­get – græn­se­løs fri­hed eller …? Oplæg ved Jens Aage Poul­sen, HistorieLab
10.30 – 12.00 Wor­ks­hops med udgangs­punkt i et akti­ve­ren­de lærings- og undervisningssyn
12.00 – 13.00 Frokost
13.00–14.00: Debatcaféer under tema­et ‘Akti­ve­ren­de historieundervisning’
14.00–14.15: Kaffepause
14.15–15.15: Hvor­dan for­mid­les for­ti­den, så den er rele­vant for nuti­den? Fored­rag ved Jea­net­te Var­berg, Nationalmuseet
15.15–15.30: Afrun­ding ved Peter Brunbech

 

Wor­ks­hops
1: Et glo­balt per­spek­tiv i under­vis­nin­gen – hvor­dan? v/Jens Aage Poul­sen, HistorieLab
2: Gen­stands­for­tæl­lin­ger, erin­drings­kort og lærebø­ger i sten, v/Dorthe G. Lar­sen, HistorieLab
3: Kil­de­ar­bej­de, v/ Hei­di Knud­sen, HistorieLab
4: Sce­ner for det histo­ri­ske – histo­ri­ske sce­na­ri­er som mulig­heds­felt for under­vis­ning i ekster­ne lærings­mil­jø­er, v/Ulrik V. Jen­sen, Dan­marks Jernbanemuseum
5: Digi­tal histo­ri­e­for­mid­ling med 360 gra­ders bil­le­der, v/Peter Leth, SkoleTube

Debatcafé
1: Histo­risk empa­ti – hvor­dan giver vi ele­ver­ne plads til ople­vel­sen af at møde for­ti­den mel­lem alle kompetencerne?
2: Faget ud af klas­sen eller ej: Skal nær­mil­jø­et være gen­stand for kildearbejde?
3: I gang med histo­rie – hvordan?
4: Hvis vi spil­ler om for­ti­den, hvad er det så, vi vinder?
5: Hvor­dan ruster vi ele­ver­ne til at hånd­te­re en ver­den med fake news, offi­ci­el­le og alter­na­ti­ve forklaringer?
6: Vi star­ter med Ertebøl­le, for så kan de lære det!
7: Sæt kom­pe­ten­cer­ne i spil – gen­nem spil, leg og bevægelse.

Se det ful­de pro­gram med wor­ks­hop- og debatcafé-beskri­vel­ser her: 

Event tags: Eventkategorier: