Ajour med for­ti­den i Jelling

Hvor­når

31. august 2015 
09:30 — 16:00

Hvor

Kon­ger­nes Jelling
Gorms­ga­de 23, Jel­ling, 7300 

Begi­ven­heds­ty­pe

Par­ke­ring ved Pop­povej eller Vestergade.

Pris: 600,-

Til­mel­ding til regio­nal­se­kre­tær Hei­di Fun­der på mail fu@roedkilde-gym.dk

Frist: 24.8.15

Bliv ajour med for­ti­den regio­nalt og natio­nalt – kom til Jel­ling – igen !

For fire år siden holdt vi et vel­be­søgt regio­nal­kur­sus i de den­gang åbne udgrav­nin­ger i Jel­ling. Vi gik blandt andet en tur rundt på mar­ker­ne og fik såle­des ved selv­syn en tid­lig for­nem­mel­se af anlæg­gets stør­rel­se og der­med antyd­nin­gen af vores ændre­de for­stå­el­se af dets betydning.
I dag er fun­det mar­ke­ret ved de smuk­ke palisa­der, og overin­spek­tør ved Kon­ger­nes Jel­ling, Hans Ole Mat­t­hie­sen, vil tage os med på en ny van­dring, hvor han for­tæl­ler om den aktu­el­le tolk­ning af fun­det og der­med dets betyd­ning for vores for­stå­el­se af Dan­marks til­bli­vel­se. Mon ikke turen også vil gøre holdt ved de nu beskyt­te­de Jel­lin­ge sten.
Palisa­der­ne er ikke ene­ste nyska­bel­se i Kon­ger­nes Jel­ling. Muse­et, som hører under Natio­nal Muse­et, genåb­ner d. 6. juni 2015, i helt nye, flot­te, flek­sib­le loka­ler, der rum­mer tids­sva­ren­de, inter­ak­ti­ve udstil­lin­ger. Fokus i den før­ste udstil­ling vil være på Tros­skif­tet, hvor Hans Ole Mat­t­hie­sen lover os en san­se­lig for­tæl­ling i fle­re plan, lige­som han vil give os en ind­fø­ring i, hvad det­te regio­na­le skat­kam­mer i øvrigt har at byde på.

En san­se­lig ople­vel­se ven­ter os også til frokost, som vi vil ind­ta­ge på muse­ets café, der har udsigt over monumentområdet.

Natio­nalt Videns­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling har, som nog­le vil vide, også til huse i Jel­ling. Natio­nalt Videns­cen­ter har til opga­ve at frem­me børn og unges viden om og for­stå­el­se af, at histo­rie og kul­tu­rarv har betyd­ning for det moder­ne sam­fund. Alt­så det, som i gym­na­si­e­re­gi hed­der ”at være histo­ri­e­skabt og histo­ri­e­ska­ben­de”. Cen­te­ret har end­vi­de­re til opga­ve at ska­be net­værk og bidra­ge til at styr­ke den pæda­go­gi­ske og didak­ti­ske for­mid­ling af histo­rie og kul­tu­rarv regio­nalt, natio­nalt og glo­balt. Cen­te­ret har hidtil haft hoved­fo­kus på fol­ke­sko­len og blandt andet udvik­let mate­ri­a­le til sko­lens 200 års jubilæum sid­ste år, samt Tids­linje­spil­let (omtalt i Noter, marts 2015), men står over for for alvor at skul­le tage hul på sam­ar­bej­det med ungdomsuddannelserne.

Det vil Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ger­ne byde ind på, og I kan være med!

Efter­mid­da­gen star­ter ud med kor­te­re oplæg ved Jens Aage Poul­sen, der beskæf­ti­ger sig med histo­ri­e­di­dak­tik og histo­rie som sko­le­fag, og som til august vil have dug­fri­ske obser­va­tio­ner fra en stor under­sø­gel­se af histo­rie i fol­ke­sko­len med til os, dvs. hvad har de ele­ver, vi møder i 1.g med og hvor­for. Efter at vi er ble­vet min­det om vor under­vis­nings­vir­ke­lig­hed, vil repræ­sen­tan­ter fra Natio­nalt Videns­cen­ter for­tæl­le lidt om deres visio­ner for sam­ar­bej­det med ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne og gå i dia­log med os om, hvor vi fore­stil­ler os at kun­ne have gavn af hin­an­den. Det­te kun­ne fx være i form af etab­le­ring af net­værk, didak­ti­ske dis­kus­sio­ner på tværs af ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, pro­g­res­sion, over­gangs­pro­ble­ma­tik­ker, histo­rie i tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der, osv.

Fag­kon­su­lent, Chri­sti­an Vol­l­mond, kom­mer på besøg og del­ta­ger i dia­lo­gen, lige som der vanen tro vil være nyt fra besty­rel­sen sidst på dagen.

På gen­syn i Jel­ling d. 31.8.2015

Pro­gram:

9.30–10.00 Vel­komst – kaf­fe og rundstykker

10.00–11.15 Rund­vis­ning i Kon­ger­nes Jel­ling, Museet

11.30–12.15 Rund­vis­ning langs palisa­der­ne, husk påklæd­ning i hen­hold til vejret

12.15–13.15 Frokost

13.15–15.00 Oplæg og dia­log ved Jens Aage Poul­sen & Niko­laj Peter­sen, beg­ge fra Natio­nalt Videns­cen­ter for Histo­rie- og Kulturarvsformidling

15.00–15.15 Kaf­fe

15.15–15.45 Nyt fra Fagkonsulenten

15.45–16.00 Nyt fra Historielærerforeningen

Eventkategorier: