Links

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non: Lad dine ele­ver ska­be historie…

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non er et gra­tis inter­ak­tivt lære­mid­del om Søn­derjyl­lands histo­rie med lærer­vej­led­nin­ger og alt, hvad du skal bru­ge. På hjem­mesi­den kan dine ele­ver for­hol­de sig aktivt til begi­ven­he­der fra den søn­derjy­ske histo­rie – og vur­de­re og batt­le dem op imod hin­an­den. Hjem­mesi­den er på én gang et lære­mid­del, hvor ele­ver­ne kan lære om histo­ri­e­be­vidst­hed og iden­ti­tet, og en afstem­ning om, hvil­ke dele af histo­ri­en der er væsent­lig for unge søn­derjy­der i dag. Du kan der­for enten lade dine ele­ver være med til at for­tæl­le den søn­derjy­ske histo­rie anno 2015 – eller blot lade dem føl­ge med i, hvor­dan de […]

Læs avi­ser fra før 1915 — pri­mær­kil­der galore!

I 2014 begynd­te stats­bi­bli­o­te­ket at digi­ta­li­se­re avi­ser fra mikro­film. Pt. er ca. 4 mil­li­o­ner avis­si­der til­gæn­ge­li­ge. Pga. ophavs­ret er der dog kun fri adgang til avi­ser trykt før 1915. Find søge­ba­sen her Des­u­den giver man­ge kom­mu­ners bibli­o­te­ker adgang til Pres­s­Re­a­der — et arkiv med onli­ne adgang til 4000 avi­ser og tids­skrif­ter fra 100 for­skel­li­ge lande.