Stine Isaksen

Noter #202: 1814

I Noters serie af num­re med års­talste­ma er vi nu kom­met til 1814. Hvor de tid­li­ge­re års­talsnum­re (om 1864 og 1914) enty­digt refe­re­re­de til én bestemt begi­ven­hed, så er betyd­nin­gen af ”1814” mere fler­ty­dig. 1814 er selv­føl­ge­lig året, hvor Dan­mark ”tab­te Nor­ge”. Den over 400 år gam­le uni­on blev opløst, og udvik­lin­gen hen imod en selv­stæn­dig norsk natio­nal­stat tog sin begyn­del­se.Men 1814 er også året, hvor de nye sko­le­love kom, som (med stør­re eller min­dre ret) fejres som grund­læg­gel­sen af den dan­ske fol­ke­sko­le. Ende­lig er 1814 også året, hvor kro­ne­de hove­d­er diplo­ma­ter fra hele Euro­pa sam­le­des i Wien, for at […]