Webi­nar om innova­tion i historieundervisningen

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 17. novem­ber 2020, fra 14:00 til 16:00
 • Sted: Video­mø­de
 • Pris: 0
 • Kon­takt: Dan Ene­vold Mik­kel­sen, dan.mikkelsen@marselisborg-gym.dk

 • Er du I tvivl om hvor­dan du kan under­vi­se I innova­tion i din histo­ri­e­un­der­vis­ning og hvil­ken vær­di ele­ver­ne kan få ud af det? Mang­ler du inspira­tion og værk­tø­jer til din under­vis­ning? Mang­ler du viden og evi­dens for vær­di og effekt? 

   Nu kan du til­mel­de dig et 2 timers webi­nar om innova­tion i histo­ri­e­fa­get for gym­na­si­e­læ­re­re, arran­ge­ret af Fon­den for Entre­pre­nør­skab 

   I webi­na­ret vil Lek­tor Dan Ene­vold Mik­kel­sen, der under­vi­ser i histo­rie og idræt på Mar­se­lis­borg Gym­na­si­um intro­du­ce­re dig til hvor­dan innova­tion kan for­stås i histo­ri­e­fa­get samt give eksemp­ler på hvor­dan man kan under­vi­se i prak­sis.  

  Lek­tor Dan Ene­vold Mik­kel­sen er for­fat­ter til mate­ri­a­let eksempler på innova­tion i histo­rie, der lig­ger på emu.dk og medfor­fat­ter til Fon­den for Entre­pre­nør­skabs mate­ri­a­le: Ram­me­be­skri­vel­ser for innova­tion i gym­na­sie­fa­ge­neLek­tor Dan Ene­vold Mik­kel­sen er end­vi­de­re med­for­fat­ter på danmarkshistorien.dk 

   

  Del­ta­gel­se er gra­tis. Til­mel­ding her

  Mål­grup­pen er pri­mært under­vi­se­re i histo­rie på STX, men webi­na­ret er rele­vant for alle histo­rie under­vi­se­re på alle gym­na­sieud­dan­nel­ser. 

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Event tags: Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.