Sport med andre mid­ler – pen­ge, magt og iscenesættelse

Sport med andre midler – penge, magt og iscenesættelse

Hvor­når

26. august 2021 
12:15 — 16:00

Hvor

Her­ning Gymnasium
H.P. Han­sens­vej 8, Her­ning, 7400 

Begi­ven­heds­ty­pe

Pho­to by Tem­bela Boh­le from Pexels

Vel­kom­men til en spæn­den­de efter­mid­dag om spor­tens dystre sider og fod­bol­dens for­vand­ling til det bed­re og det dårligere.

De olym­pi­ske lege – tale­rør for poli­tisk propaganda

Spor­ten er ren og apo­li­tisk og the show must go on! Det har været løs­net siden Baron de Cou­ber­tins nob­le ide­a­ler for de moder­ne olym­pi­ske lege. Histo­ri­en rum­mer dog tal­ri­ge eksemp­ler på magt­ha­ver­nes brug af spor­tens sto­re fol­ke­li­ge appel til at frem­me egne dags­or­de­ner: Ber­lin 1936, Den kol­de krigs medal­je­kapløb mel­lem USA og Sov­je­tu­ni­o­nen, Real Madrid vs Bar­ce­lo­na og Putins OL i Sojti i 2014.

I den før­ste del af kur­set vil Sta­nis Els­borg tage til­hø­rer­ne med på en histo­risk rej­se til nog­le af de mest famø­se og for­kætre­de eksemp­ler på brug og mis­brug af sporten.

Sta­nis Els­borg er ana­ly­ti­ker ved Play the Game og stif­ter af for­mid­lings­plat­for­men Idrætshistorie.dk.

Fod­bol­dens forvandling

For kun 30 år siden var Euro­pas fod­bold pla­get af vold og tra­ge­die, der kul­mi­ne­re­de med sta­dionu­lyk­ken på Hills­bor­ough. Men ud af rui­ner­ne vok­se­de en ny sport. Klub­fod­bol­den blev rige­re, dyre­re, smuk­ke­re, rene­re, mere højlydt og glo­bal, men også mere uli­ge og forudsigelig.

I den anden del af kur­set vil Asker Hede­gaard Boye med udgangs­punkt i sin bog Spil­lets for­vand­ling tage os med rundt i fod­bol­dens ver­den og for­tæl­le histo­ri­en om tre årti­er, der ændre­de den for altid. Om idéer­nes kamp og om nøg­le­per­so­ner som Mourin­ho, Guar­di­o­la, Beck­ham, Mes­si, Cri­sti­a­no Ronal­do, Bos­man, Mur­doch og Abram­ovitj, om Pre­mi­er Leagu­es og Cham­pions Leagu­es fød­sel og sej­rs­gang. Og om hvor­for fod­bold­støv­ler ikke læn­ge­re er sorte.

Asker Hede­gaard Boye (f. 1982) er cand.mag. i idéhi­sto­rie og har skre­vet om inter­na­tio­nal fod­bold siden 2003. Til dag­lig er han jour­na­list på Weekendavisen.

 

12.15–12.45 – Frokost

12.45–13.45 — De olym­pi­ske lege – tale­rør for poli­tisk pro­pa­gan­da v/Stanis Elsborg

13.45–14.00 – Kaf­fe og kage

14.00 – 15.00 – Fod­bol­dens for­vand­ling v/Asker Hede­gaard Boye

15.00–15.15 – Pause

15.15 – 15.45 – Dis­kus­sion og spørgs­mål fra salen

 

Arran­gør: Mat­hi­as Strand, mst@herning-gym.dk


Mat­hi­as Strand

Til­mel­ding via GL. , sene­st 9/2 2021

 

 

Foto af Tem­bela Boh­le fra Pexels

Eventkategorier: