Reform og reformation

Hvor­når

30. janu­ar 2018 
09:00 — 15:00

Hvor

Ros­borg Gymnasium
Vestre Eng­vej 61, Vejle 

Begi­ven­heds­ty­pe

FALS, Reli­gions­læ­rer­s­for­e­nin­gen- og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF udby­der den 30. janu­ar 2018 et KS-kur­sus om de ’refor­me­re­de’ lære­pla­ner i Kul­tur- og sam­funds­fag 2017, samt ”Refor­ma­tio­nen 1517–2017”.

Pro­gram

9.00 Mor­gen­mad.

9.30 Vel­kom­men og præ­sen­ta­tion af kursusprogram.

9.45 Grup­pe­ar­bej­de: Hvor­dan gøres faget anvendelsesorienteret?

10.45 Pau­se

11.00 10 spørgs­mål til fag­kon­su­len­ter­ne om KS

12.00 Frokost.

12.45 Lut­her og Vel­færds­sta­ten. Jørn Hen­rik Peter­sen, pro­fes­sor i Soci­al Videnskab.

13.45 Pau­se.

14.00 Lut­her, demo­kra­ti og men­ne­ske­ret­tig­he­der 1517 — 2017. Jens André Her­be­ner mag. art. i reli­gions­vi­den­skab og semi­ti­ske sprog.

15.00 Afrun­ding tak for i dag.

Sted: Ros­borg Gym­na­si­um, Vestre Eng­vej 61, 7100 Vejle

Vi læg­ger vægt på, at man som del­ta­ger byder ind med erfa­rin­ger fra og ide­er til, hvor­dan de nye lære­pla­ner bedst sæt­tes i spil ude på de enkel­te sko­ler. I den for­bin­del­se sen­der vi inden kur­set et oplæg til debat ud til alle deltagere.
Til­mel­ding: Via det­te link:  Fri­sten er den 21.12.2017

For yder­li­ge­re infor­ma­tion, kon­takt: Jens Peter Lar­sen (JPL_Larsen@yahoo.dk), Kir­sten Fal­kes­gaard Slot (ks@svendborg-gym.dk), Las­se Taa­gaard Jen­sen (LJE@NGHF.DK)

 

Ven­lig hil­sen de fag­li­ge for­e­nin­ger i sam­funds­fag, reli­gion og historie.

Eventkategorier: