Ele­vak­ti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med it

29. sep­tem­ber 2015 @ 09:30 — 16:00 — Pris:  950 kr., inkl. for­plej­ning — Kur­set giver en intro­duk­tion til it-base­ret histo­ri­e­di­dak­tik samt ide­er og prak­ti­ske eksemp­ler på kor­te­re under­vis­nings­se­kven­ser og læn­ge­re under­vis­nings­for­løb. Du vil gen­nem kur­set opnå viden om, hvor­dan digi­ta­le pro­gram­mer og inter­net­tje­ne­ster kan bru­ges til akti­ve­ring af ele­ver­ne og træ­ning af deres histo­ri­e­be­vidst­hed. Des­u­den sæt­tes der fokus på viden­de­ling blandt histo­ri­e­læ­re­re. […]

Kon­fe­ren­cer om fag­li­ge mål i spil

5. okto­ber 2015 til 7. okto­ber 2015 @ 09:30 — 16:00 — Kon­fe­ren­cen gen­ta­ges 3 ste­der: Høje Taa­strup Gym­na­si­um og HF den 5/10–2015 Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um den 6/10–2015 Aal­borg­hus Gym­na­si­um den 7/10–2015 Pris: 250 kr. Med gym­na­si­ere­for­men i 2005 blev det gym­na­si­a­le histo­ri­e­fag ændret. Som i andre fag kom elevernes/kursisternes kom­pe­ten­cer i cen­trum og fagets teo­re­ti­ske og meto­di­ske dimen­sion blev styr­ket. Det­te for­an­dre­de histo­ri­e­fag fyl­der 10 år i […]

Ele­vak­ti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med it

6. okto­ber 2015 @ 09:30 — 16:00 — Pris:  950 kr., inkl. for­plej­ning. Til­mel­dings­frist: 29/9 Kur­set giver en intro­duk­tion til it-base­ret histo­ri­e­di­dak­tik samt ide­er og prak­ti­ske eksemp­ler på kor­te­re under­vis­nings­se­kven­ser og læn­ge­re under­vis­nings­for­løb. Du vil gen­nem kur­set opnå viden om, hvor­dan digi­ta­le pro­gram­mer og inter­net­tje­ne­ster kan bru­ges til akti­ve­ring af ele­ver­ne og træ­ning af deres histo­ri­e­be­vidst­hed. Des­u­den sæt­tes der fokus på viden­de­ling blandt […]

For­tid og for­tæl­ling

5. novem­ber 2015 til 6. novem­ber 2015 @ Hele dagen — Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen yder til­skud til kur­set – der­for den­ne meget for­del­ag­ti­ge pris Pris kun 1900 kr. for hele kur­sus­pak­ken Kur­sus uden over­nat­ning 1000 kr. Kun Gene­ral­for­sam­ling med mid­dag den 5. novem­ber er gra­tis, men til­mel­ding er påkræ­vet, hvis du vil spi­se med. Der kan IKKE par­ke­res på Oden­se Kated­ralsko­le. Pro­gram : Tors­dag d. 5. novem­ber 10:00 […]

Kul­tur­mø­der 2016 (KS)

22. febru­ar 2016 @ 09:00 — 16:00 — Nye vink­ler på tema­et:  Kul­tur­mø­der i 2016 — spæn­den­de fag­lig inspira­tion til under­vis­ning i KS. PROGRAM: 9.00 Mor­gen­mad. 9.30–11.00 Oplæg ved Jakob Egholm Feldt, histo­ri­ker ansat på Insti­tut for Kul­tur og Iden­ti­tet på Roskil­de Uni­ver­si­tet, hvor han for­sker i kul­tur­kon­flik­ter. I oplæg­get vil der bli­ve foku­se­ret på, hvad en kul­tur er og med udgangs­punkt i […]

Mate­ri­a­ler fra ‘Migra­tion før og nu’

8. april 2016 @ 09:30 — 16:00 — (Bemærk­ning juni 2018: Vel er det­te kur­sus histo­rie, men emnet er sta­dig aktu­elt. Der er links til mate­ri­a­ler og mulig­hed for at dele noget selv. /LH) Gen­nem medi­er­ne hører vi om, at Euro­pa i dis­se år ople­ver de mest mas­si­ve flygt­nin­ge­strøm­me siden 2. ver­denskrig. Dag­ligt for­tæl­les der histo­ri­er om, hvor­dan flygt­nin­ge fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka […]

Vel­færd og poli­tik

19. april 2016 @ Hele dagen — “Vel­færd og poli­tik” — kur­sus på Has­se­ris Gym­na­si­um 19/4 2016