Ømtå­le­lig historieundervisning

Ømtålelig historieundervisning

Hvor­når

8. febru­ar 2017 
09:00 — 15:30

Hvor

Histo­ri­e­lab
Sta­tions­vej 14, Jel­ling, 7300 

Begi­ven­heds­ty­pe

Hvor­dan gri­ber man som lærer ømtå­le­li­ge emner an på klas­sen? Og hvad gør histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen pro­ble­ma­tisk? Kan nogen emner bli­ve for kon­tro­ver­si­el­le at behand­le? Og hvad gør man, hvis man som lærer ikke føler sig til­stræk­ke­lig klædt på? Som lærer kan du stå over­for emner eller tema­er, der af den ene eller anden grund er udfor­dren­de eller lige­frem pro­ble­ma­ti­ske set i for­hold til eksem­pel­vis ele­ver­nes for­kund­ska­ber, elev­sam­men­sæt­nin­gen, egne fag­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, hold­nin­ger eller grund­læg­gen­de værdier.

I år har Histo­ri­e­Lab byg­get for­mid­lings­kon­ke­ren­cen op omkring den ømtå­le­li­ge histo­ri­e­un­der­vis­ning. Kom og lad dig inspi­re­re af blandt andet TV2’s uden­rigskor­re­spon­dent, Simi Jan, der ikke går af vej­en for at for­mid­le de svæ­re histo­ri­er fra krigszo­nen. Tag på wor­ks­hop i ‘Kon­spira­tions­te­o­ri­er’, ’Krig i bør­ne­høj­de’ eller ’Omtan­ke onli­ne og propagandafilm’.

Til­meld dig her 

Med foku­s­om­rå­det ’Øtå­le­lig histo­ri­e­un­der­vis­ning’ kan det være aktu­el­le og poli­ti­se­re­de emner såsom krig, ter­ror, kon­spira­tions­te­o­ri­er, ind­van­dring eller emner, hvor der mang­ler gode lære­mid­ler. Det kan også være emner, der ved­rø­rer bela­ste­de dele af vores for­tid, for­bry­del­ser eller kata­stro­fer, og som der­for kan være svæ­re at tage op. Men behø­ver lære­ren over­ho­ve­det at ind­dra­ge emner, der på den måde udfor­drer ele­ver­ne og har histo­ri­e­læ­re­ren (sta­dig) en vig­tig rol­le at spil­le i for­hold til ele­ver­nes dan­nel­se og demo­kra­tisk med­bor­ger­skab? Og hvad gør man i det hele taget, hvis man ikke føler sig til­stræk­ke­lig klædt på til den opgave?

 

Prak­tisk information:

Hvor: Sta­tions­vej 14, 7300 Jelling

Kon­fe­ren­cen er gratis

Til­mel­dings­frist: 30. janu­ar 2017

I til­fæl­de af afbud opkræ­ver vi et gebyr på 500 kr.

 

Pro­gram

09.00 – 09.30 Nav­neskil­te udle­ve­res, morgenbrød

09.30 – 09.45 Vel­komst, præ­sen­ta­tion af cen­tret og programmet

09.45 – 10.45 Fol­ked­rab på sko­le­ske­ma­et – Når viden gør ondt v/Sine Mol­bæk-Ste­en­sig og Sol­vej Ber­lau, DIIS

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 1. workshop

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.45 2. workshop

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Histo­ri­er­ne bag om histo­ri­en på TV v/Simi Jan, uden­rigskor­re­spon­dent, TV2

15.00 – 15.15 Afrunding

 

Hvil­ken wor­ks­hop er noget for dig?

Wor­ks­hop 1: Kon­spira­tions­te­o­ri­er i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen – hvor­for og hvor­dan? v/Rikke L. A. Peters, Histo­ri­e­Lab Man­ge lære­re ople­ver, at ele­ver ger­ne vil arbej­de med kon­spira­tions­te­o­ri­er. Men emnet er van­ske­ligt at tage op. Det er ikke usæd­van­ligt, at ele­ver­ne selv tror på en eller fle­re kon­spira­tions­te­o­ri­er, så meget af under­vis­ning­sti­den går med ende­lø­se dis­kus­sio­ner om sandt og falsk. Hvor­dan får man gjort emnet histo­ri­e­fag­ligt rele­vant, så ele­ver­ne arbej­der kil­de­kri­tisk? Wor­ks­hop­pen læg­ger op til en dis­kus­sion af emnets poten­ti­a­ler og fald­gru­ber samt præ­sen­te­rer ide­er til et for­løb om konspirationsteorier.

Wor­ks­hop 2: Under­vis­ning af ele­ver med en migra­tions­bag­grund v/Gro H. Jakob­sen, UC Syd Hvor­dan kan ele­ver med etnisk mino­ri­tets­bag­grund gøres ”for­tro­li­ge med dansk kul­tur og histo­rie”, som det hed­der i fol­ke­sko­lens for­måls­pa­ra­graf? Har lære­re brug for ny viden for at kun­ne under­vi­se i fler­kul­tu­rel­le klas­se­rum, eller er det nok at have alme­ne didak­ti­ske og pæda­go­gi­ske kom­pe­ten­cer? Wor­ks­hop­pen vil bestå af oplæg og fæl­les reflek­sio­ner ud fra del­ta­ger­nes egne erfa­rin­ger og poin­ter fra forsk­ning i inter­kul­tu­rel pæda­go­gik, inklu­sion og dannelse.

Wor­ks­hop 3: Omtan­ke onli­ne og pro­pa­gand­a­film v/Hildegunn Johan­ne­sen, UC Syd 3/3 I børn og unges digi­ta­le for­brug møder de fle­re ver­sio­ner af vir­ke­lig­he­den, de skal for­hol­de­sig til og ind­ord­ne i egne vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­ser. Men børn og unge har brug for et onli­ne­be­red­skab. Wor­ks­hop­pen tager afsæt i pro­pa­gand­a­film og isce­ne­sæt­tel­se som tema­er til at opø­ve ele­vers kri­ti­ske sans gen­nem kil­de­kri­tik og for­stå­el­se for de grund­læg­gen­de meka­nis­mer og tek­nik­ker bag for­sim­p­le­de fjen­de­bil­le­der og propaganda.

Wor­ks­hop 4: Krig i bør­ne­høj­de, hvor­for og hvor­dan? v/Morten Schwarz Lau­sten, sko­le­tje­ne­sten i Røde Kors AIDS, Bør­ne­sol­da­ter, Krig, Natur­ka­ta­stro­fer, Ensom­hed, Selv­mord eller Mob­ning… Hvor­dan kom­mu­ni­ke­rer man de svæ­re og tun­ge emner til børn og unge som Røde Kors’ nød­hjælps­ar­bej­de­re beskæf­ti­ger sig med til dag­ligt? Hør om de meto­der og værk­tø­jer som Røde Kors tager i brug for at oply­se og enga­ge­re sko­le­e­le­ver i huma­ni­tæ­re pro­blem­stil­lin­ger. Prøv dilem­ma­er, som er i de under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og ople­vel­ses­ba­se­re­de kom­mu­ni­ka­tions­for­mer, som Røde Kors udvikler.

Wor­ks­hop 5: Det pin­li­ge i for­ti­den og lære­mid­ler­nes for­tæl­lin­ger v/Jens Aage Poul­sen, Histo­ri­e­Lab Der er sket meget i for­ti­den, som man i efter­ti­den tager mere eller min­dre afstand fra, for­di man mener, at det var pin­ligt, for­kert eller end­da for­ka­ste­ligt. Hvor­dan har histo­ri­e­fa­gets lære­mid­ler i tidens løb behand­let dis­se epi­so­der? Er de fortrængt eller fors­køn­net? Og hvor­dan kan man bru­ge for­tæl­lin­ger om den ømtå­le­li­ge for­tid i under­vis­nin­gen, så ele­ver­nes histo­ri­ske bevidst­hed og for­stå­el­se af histo­ri­e­brug styr­kes? Det arbej­der del­ta­ger­ne kon­kret med i den­ne workshop.

Wor­ks­hop 6: Når sko­ler og muse­er vil hin­an­den v/Steen C. Ste­en­sen, Histo­ri­e­Lab, m.fl. Ken­der du til glæ­der og fru­stra­tio­ner ved sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og muse­er? Forsk­ning og erfa­ring viser, at det i høj grad er ”ildsjæ­le”, der er de bæren­de kræf­ter, men hvad sker der, når de for­svin­der? Den­ne wor­ks­hop giver ide­er og værk­tø­jer til, hvor­dan du kan med­vir­ke til at ska­be bære­dyg­ti­ge part­ner­ska­ber. Der vil være del­ta­gel­se fra pro­jek­ter, hvor for­ank­ring, viden­de­ling, kom­mu­nalt med­spil og insti­tu­tio­nel opbak­ning har været mar­kan­te udfordringer.

Til­meld dig her

Eventkategorier: