Nazi­ster­ne og ulvene

Ulve
Nazisterne og ulvene

Hvor­når

12. juni 2019 
17:30 — 20:00

Hvor

SDU
Cam­pus­vej 55, Odense 

Begi­ven­heds­ty­pe

Kære ven­ner i diplo­ma­ti og medier,

Efter det meget vel­be­søg­te møde med histo­ri­ker Andreas Skov og tidl. fri­heds­kæm­per Gustav Holm­berg om FRIHEDSKAMPEN PÅ FYN run­der Net­værk for Nazis­me- og Holo­caust­stu­di­er seme­strets fored­rags­ræk­ke af med et offent­ligt møde med en meget ander­le­des tema­tik. Under over­skrif­ten NAZISTERNE OG ULVENE ser bio­log Hans Chr. Peter­sen og histo­ri­ker Claus Mar­kus­sen på Hit­lers og nazi­ster­nes fasci­na­tion af ulve: hvad var det for egen­ska­ber, nazi­ster­ne til­skrev dis­se dyr, hvil­ke fan­ta­si­er knyt­te­de de til dem, og hvor­dan er ulve så egent­lig, bio­lo­gisk og adfærds­mæs­sigt? Ulven i et kryds­felt mel­lem bio­lo­gi og kul­tur­hi­sto­rie. Mødet fore­går ons­dag den 12. juni kl. 17.30–20.00 på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M i audi­to­ri­um O 100, der lig­ger ved hove­d­ind­gan­gen lige oven for den sto­re trappe.

Mødet gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med Ung­dom­mens Natur­vi­den­ska­be­li­ge For­e­ning Oden­se. Alle er vel­kom­ne, gra­tis adgang. Giv ende­lig fly­e­ren vide­re eller print den ud og sæt den op et egnet sted. Vi ser­ve­rer kaffe/the og kage i pau­sen. Til­meld dig der­for helst sene­st d. 10/6. pr. mail til therkel@hist.sdu.dk.

Vi glæ­der os, når vore arran­ge­men­ter opta­ges i kul­tur- og akti­vi­tietska­len­de­re, og end­nu mere over redak­tio­nel omta­le. For yder­li­ge­re oplys­nin­ger, ring mobil 27 20 89 06.

Pgra. let­ba­ne­byg­ge­ri­et er adgan­gen til SDU lidt kom­pli­ce­ret p.t.  Bus 41, 42 og 44 fra Oden­se Bane­gårds­cen­ter kører til SDU. Stå af ved ende­sta­tio­nen, gå langs svøm­me­hal­len til ind­gang H47. Er du i bil, så kør ind ad Cam­pus­vej og benyt par­ke­rings­plads P1, sam­me ind­gang. Gå gen­nem byg­nin­gen lige frem til Gyde­hut­ten (det cen­tra­le gan­ga­re­al), der­ef­ter til høj­re for­bi Star­bucks til O 100. Vdr. han­di­ca­p­ad­gang, kon­takt SDUs omstil­ling: 65 50 10 00.

Bed­ste hils­ner for NNHS’ arrangementsudvalg

 

 

Bil­le­det er fra en kun­stak­tion mod had og vold i Chem­nitz, 2018. Læs mere her

Cre­dit: Dr. Bernd Gross [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

Eventkategorier: