Har­te­vær­ket — under­vis­ning i fysik, histo­rie og naturgeografi

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 27. sep­tem­ber 2018, fra 13:00 til 16:00
 • Sted: Har­te­vær­ket
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Chri­sti­na Spang­gaard, christinaspanggaard@gmail.com

 • - Invi­ta­tion til en kur­su­s­ef­ter­mid­dag for under­vi­se­re i gymnasiet.

  Har­te­vær­ket – under­vis­ning i fysik, histo­rie og naturgeografi.

  Har­te­vær­ket ved Kol­ding har udvik­let sig fra at være områ­dets væsent­lig­ste pro­du­cent af el til at være for­mid­lings­cen­ter for natur­vi­den­skab og historie.

  Den­ne kur­sus-efter­mid­dag vil give jer mulig­hed for at bli­ve intro­du­ce­ret til Vær­ket og dets mulig­he­der for at træk­ke under­vis­nin­gen ud af fag­lo­ka­ler­ne og udnyt­te mulig­he­der­ne for fag­ligt sam­spil og udforsk­ning af lokalområdet.

  Kur­sus­hol­der­ne præ­sen­te­rer eksemp­ler på fær­di­ge og afprø­ve­de under­vis­nings­for­løb i fysik, histo­rie og natur­geo­gra­fi. Des­u­den præ­sen­te­res et kon­kret eksem­pel på et sær­ligt under­vis­nings­til­bud med fokus på fag­lig for­mid­ling ud fra prin­cip­pet ”unge under­vi­ser unge”.

  Under­vi­ser­ne på kur­set er alle erfar­ne under­vi­se­re fra Mun­kens­dam Gym­na­si­um i Kol­ding og har alle arbej­det med at udvik­le og afprø­ve under­vis­nings­for­løb i sam­ar­bej­de med Har­te­vær­ket.

  Pro­gram for dagen

  1) Fæl­les rund­vis­ning i byg­nin­ger­ne og områ­det med
  intro­duk­tion til vær­ket og dets historie
  2) Præ­sen­ta­tion af kon­kre­te for­løb til under­vis­ning i fagene
  fysik, histo­rie og natur­geo­gra­fi. I for­lø­be­ne arbej­des der bl.a. med:

  • Sam­spil­let mel­lem natur og industrialisering
  • Bære­dyg­tig ener­gi og energiomsætning
  • Natur­syn gen­nem tiderne
  • Ung til ung-for­mid­ling, talen­t­ar­bej­de og innovation
  • Fag­ligt samspil

  3) Hands-on øvel­ser i faggrupper
  4) Afslut­ten­de fæl­les brain­storm om vær­kets mulig­he­der i undervisningen

  Der vil være kaffe/thé på dagen
  Prak­ti­ske oplysninger:
  Sted: Har­te­vær­ket, Alpe­dals­vej 107 A, 6000 Kolding

  Pris: Kur­set er gra­tis. Til­mel­dings­frist: 7 september
  Arran­gør: Under­vi­se­re på Mun­kens­dam Gym­na­si­um i Kol­ding, der i to år har arbej­det med under­vis­ning på og om Harteværket.

  Til­mel­ding sker til: Ceci­lie Røner, Har­te­vær­ket, cecrn@kolding.dk

  Ved til­mel­ding oply­ses hvil­ke fag, der har sær­lig inter­es­se; samt navn på skole


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.