Fyraf­tens- og inspira­tions­mø­de. Hvor­dan får vi mere ud af muse­er og arkiver?

Hvor­når

22. novem­ber 2018 
17:00 — 19:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Guld­bergs­a­len, Nationalmuseet
Fre­de­rik­holms Kanal 12, Køben­havn K, 1220 

Begi­ven­heds­ty­pe

OBS! Kur­set er desvær­re aflyst pga for få tilmeldinger.

De sto­re muse­er og arki­ver i hoved­sta­den har altid været fyldt med viden og inspira­tion til under­vi­se­re. Men de for­an­drer sig også med nye onli­ne­tje­ne­ster, data­ba­ser og bil­led­sam­li­ger. De laver alt fra podcasts og audio­visu­el­le for­mid­lings­for­mer, til tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de og bane­bry­den­de forsk­ning. Og sam­ti­dig kan udstil­lin­ger­ne ses som kol­lek­tiv erin­dring.  Det er alt sam­men noget, der kan give os inspira­tion. Alt sam­men noget, der kun­ne være guld i under­vis­nin­gen. Kun­ne du tæn­ke dig at få en første­hånds­be­ret­ning fra en ræk­ke af hoved­sta­dens væsent­li­ge muse­ums- og arkiv­folk — og høre hvad der sker af gym­na­si­e­re­le­van­te ting, er det her kur­set for dig.

Pro­gram:
17.00–17.30: Inga Paul­sen, leder af Ople­vel­se og Læring, Nationalmuseet
17:30–18:00: Mai-Brit Laurit­sen, arki­var, ansvar­lig for under­vis­nings­til­bud. Rigsarkivet
18.00–18.30: Sid­sel Kirk, under­vis­nings­ansvar­lig, Køben­havns Museum
18.30–19:00: Hen­rik Lund­bak, muse­ums­in­spek­tør, Frihedsmuseet

Pris pr del­ta­ger: 400 kr.

Dead­li­ne for til­mel­ding: 8/11

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: