Fyraf­tens- og inspira­tions­mø­de. Hvor­dan får vi mere ud af muse­er og arkiver?

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 22. novem­ber 2018, fra 17:00 til 19:00
 • Sted: Guld­bergs­a­len, Natio­nal­mu­se­et
 • Pris: 400
 • Kon­takt: Camil­la Grove Jen­sen, cgj@oegnet.dk

 • OBS! Kur­set er desvær­re aflyst pga for få tilmeldinger.

  De sto­re muse­er og arki­ver i hoved­sta­den har altid været fyldt med viden og inspira­tion til under­vi­se­re. Men de for­an­drer sig også med nye onli­ne­tje­ne­ster, data­ba­ser og bil­led­sam­li­ger. De laver alt fra podcasts og audio­visu­el­le for­mid­lings­for­mer, til tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de og bane­bry­den­de forsk­ning. Og sam­ti­dig kan udstil­lin­ger­ne ses som kol­lek­tiv erin­dring.  Det er alt sam­men noget, der kan give os inspira­tion. Alt sam­men noget, der kun­ne være guld i under­vis­nin­gen. Kun­ne du tæn­ke dig at få en første­hånds­be­ret­ning fra en ræk­ke af hoved­sta­dens væsent­li­ge muse­ums- og arkiv­folk — og høre hvad der sker af gym­na­si­e­re­le­van­te ting, er det her kur­set for dig.

  Pro­gram:
  17.00–17.30: Inga Paul­sen, leder af Ople­vel­se og Læring, Nationalmuseet
  17:30–18:00: Mai-Brit Laurit­sen, arki­var, ansvar­lig for under­vis­nings­til­bud. Rigsarkivet
  18.00–18.30: Sid­sel Kirk, under­vis­nings­ansvar­lig, Køben­havns Museum
  18.30–19:00: Hen­rik Lund­bak, muse­ums­in­spek­tør, Frihedsmuseet

  Pris pr del­ta­ger: 400 kr.

  Dead­li­ne for til­mel­ding: 8/11

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for tilmelding.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.