Demo­kra­ti og demo­kra­tisk dan­nel­se i en krisetid

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 11. decem­ber 2017 til 12. decem­ber 2017, fra 11:45 til 17:00
 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
 • Pris: 1750
 • Kon­takt: Jacob Bay Jep­sen, ja@hasseris-gym.dk

 •  — i en ver­den i sta­dig forandring

  De vest­li­ge demo­kra­ti­er, der har bidra­get med en histo­risk sta­bi­li­tet og vel­stands­ud­vik­ling for deres bor­ge­re, befin­der sig nu i en bryd­nings­tid. Det­te kom­mer ikke mindst til udtrykt ved, at ytrings­fri­hed og frie medi­er nu udfor­dres af det post­fak­tu­el­le sam­fund, hvor vær­di­en af sand­hed og fak­tu­el­le oplys­nin­ger igen og igen anfæg­tes. Det­te under­stre­ger blot vig­tig­he­den af uddan­nel­se og af, at kom­men­de gene­ra­tio­ner sik­res evner­ne til selv kri­tisk at vur­de­re rig­tig­he­den af oplys­nin­ger samt evnen til at ind­gå kri­tisk i dia­log i en tid, hvor sand­heds­vær­di­en igen og igen må tages til over­vej­el­se. Her må nog­le fag siges at have en sær­lig for­plig­ti­gel­se; ikke mindst histo­rie og samfundsfag.

  2016 var sam­ti­dig året, hvor der blev ved­ta­get en ny gym­na­si­ere­form. Her­i­gen­nem blev fokus på den demo­kra­ti­ske dan­nel­se øget og ikke mindst for cen­tra­le dan­nel­ses­fag som sam­funds­fag og histo­rie rej­ser der sig – i den nuvæ­ren­de histo­ri­ske kon­tekst – en ræk­ke spørgs­mål om, hvor­dan den demo­kra­ti­ske dan­nel­se bedst under­støt­tes i under­vis­nin­gen. Sjæl­dent har rele­van­sen af dis­se spørgs­mål været mere sel­vind­ly­sen­de, hvor­for det vir­ker natur­ligt i 2017 at ret­te fokus mod ”Demo­kra­ti og demo­kra­tisk dan­nel­se i en krisetid”.

  Det­te er bag­grun­den for, at vi i år slår døre­ne op for det fjer­de decem­ber­kur­sus på Has­se­ris Gym­na­si­um. Vi håber, at I vil dele vores begej­string over de oplægs­hol­de­re og panel­del­ta­ge­re, der har valgt at tak­ke ja til vores invi­ta­tion samt at ved­lag­te pro­gram lever op til jeres forventninger.

   

  Vi håber at se man­ge af jer på Has­se­ris Gym­na­si­um i Aal­borg til december.

  Cas­per Døs­sing & Jacob Jep­sen Pedersen

  Se pro­gram og til­meld dig her


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.