Invi­ta­tion til danmarkshistorien.dk’s 10-års-jubilæum

Hvor­når

14. maj 2019 
13:00 — 17:00

Hvor

Aar­hus Universitet
Bart­hol­ins Alle 3, Aarhus 

Begi­ven­heds­ty­pe

Den 14. maj 2019 kl. 13–17 i Aar­hus Uni­ver­si­tets Aula, byg­ning 1412, Nor­dre Ring­ga­de 4, 8000 Århus C.

Arran­ge­men­tet er for vores man­ge gode sam­ar­bejds­part­ne­re, tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de ansat­te, kol­le­ger, stu­de­ren­de, gym­na­si­e­læ­re­re og andre inter­es­se­re­de. Efter den fag­li­ge del af pro­gram­met er der recep­tion i Van­dre­hal­len. Vi håber at se rig­tig man­ge af jer.

På grund af for­plej­nin­gen til recep­tio­nen er til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 2. maj 

Med ven­lig hilsen

danmarkshistorien.dk og Afde­ling for Histo­rie og Klas­si­ske Studier

Insti­tut for Kul­tur og Sam­fund, Aar­hus Universitet

 

Pro­gram:

13–13.15:       Vel­komst v. afde­lings­le­der Niels Brimnes

13.15–13.35:  Anne Søren­sen og Met­te Frisk Jen­sen fra danmarkshistorien.dk

Om danmarkshistorien.dk 2009 til 2019

13.35–13.50:  Bri­an Bech Niel­sen, rek­tor på Aar­hus Universitet

Aar­hus Uni­ver­si­tets formidlingsaktiviteter

13.50–14.20:  Bo Lide­gaard, histo­ri­ker og forfatter

danmarkshistorien.dk fyl­der ti år midt i en dra­ma­tisk udvik­ling, hvor histo­ri­ske “sand­he­der” er under angreb, og hvor debat­ten om, hvad vi kan lære af histo­ri­en, er mere intens end nogen sin­de før. danmarkshistorien.dk har vist, at det er muligt at nå langt ud med mål­ret­tet forsk­nings­ba­se­ret viden, men er vi nået langt nok? Hvor er fald­gru­ber­ne — og hvad er de næste skridt?

14.20–14.35:  Pau­se

14.35–14.45:  Video­hil­sen fra Norgeshistorie.no, Uni­ver­si­te­tet i Oslo

14.45–15.15:  Ulla Tof­te, direk­tør på Muse­et for Søfart

Håb­løst for­æl­det om 10 år? Er tek­no­lo­gi­en eller et ændret histo­ri­e­syn, forsk­nings­for­mid­lin­gens stør­ste fjende?

15.15–15.30:  Lars Hen­rik­sen, for­mand for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

Fød­sels­dags­hil­sen fra historielærerne

15.30–17.00:  Recep­tion i Van­dre­hal­len, dekan John­ny Laur­sen hol­der skåltalen

Eventkategorier: