Rej­se­kur­sus til Arme­ni­en og Geor­gi­en — ledi­ge pladser

Hvor­når

6. okto­ber 2018 til 16. okto­ber 2018 
00:00

Begi­ven­heds­ty­pe

Kaukasus i for­tid og nutid

- 11 dages rej­se­kur­sus i Arme­ni­en og Georgien.

Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at berø­re Geor­gi­ens for­hold til Rusland og Arme­ni­ens for­hold til Tyr­ki­et samt de to lan­des for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eksperter.

Vi skal selv­føl­ge­lig også beskæf­ti­ge os med de to lan­des histo­rie fra antik­ken over mid­delal­de­ren til i dag, her­un­der for­hol­de­ne til omkring­lig­gen­de stormag­ter som Byzans og Osmannerriget.

Des­u­den skal vi besø­ge gym­na­si­er i Arme­ni­en og Geor­gi­en. Her skal vi mødes med loka­le histo­ri­e­læ­re­re,  høre om deres histo­ri­e­syn og om hvor­dan der under­vi­ses i historie.

Ende­lig kom­mer vi til at rej­se rundt og se en lang ræk­ke muse­er og vig­ti­ge loka­li­te­ter, blandt andre:

- Muse­et for det armen­ske fol­ke­mord i Yere­van i Armenien

- Den armen­ske kir­kes hoved­sæ­de, Ech­mi­adzin-kated­ra­len (Unesco Wor­ld Heritage-site)

- Geor­gi­ens gam­le hoved­stad Mtskhe­ta (Unesco Wor­ld Heritage-site)

- Gela­ti-klo­stret i Kutai­si i Geor­gi­en (Unesco Wor­ld Heritage-site)

- Sta­lin-muse­et i Gori i Georgien

(mere detal­je­ret pro­gram følger)

Målet er, gen­nem et øget kend­skab til Kaukasus og de to lan­des histo­rie, at gøre histo­ri­e­læ­re­re på gym­na­si­e­ni­veau bed­re i stand til at ind­dra­ge regio­nen i undervisningen.

Der er et begræn­set antal plad­ser der bli­ver besat efter først-til-møl­le princippet!

Til­mel­ding til Lars.Visti.Hansen@skolekom.dk.

(Der tages for­be­hold for fejl i oven­stå­en­de og ændrin­ger i det ende­li­ge program)

Ven­lig hilsen

Han­ne Mor­ten­sen og Lars Peter Visti Han­sen, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

Bil­le­de: Klo­ster ved Sevan-søen. Public Domain, Link

Eventkategorier: