Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

 • Tid: 7. okto­ber 2018 — 18. okto­ber 2018
 • Pris: 16.840 kr

 • Kaukasus i fortid og nutid

  - 12 dages rej­se­kur­sus i Arme­ni­en og Geor­gi­en med fuld­pen­sion og dansk eks­pert gui­de.

  Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at berø­re Geor­gi­ens for­hold til Rusland og Arme­ni­ens for­hold til Tyr­ki­et samt de to lan­des for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter.

  Vi skal selv­føl­ge­lig også beskæf­ti­ge os med de to lan­des histo­rie fra antik­ken over mid­delal­de­ren til i dag, her­un­der for­hol­de­ne til omkring­lig­gen­de stormag­ter som Byzans og Osman­ner­ri­get.

  Des­u­den skal vi besø­ge gym­na­si­er i Arme­ni­en og Geor­gi­en. Her skal vi mødes med loka­le histo­ri­e­læ­re­re,  høre om deres histo­ri­e­syn og om hvor­dan der under­vi­ses i histo­rie.

  Ende­lig kom­mer vi til at rej­se rundt og se en lang ræk­ke muse­er og vig­ti­ge loka­li­te­ter, blandt andre:

   

  - Muse­et for det armen­ske fol­ke­mord i Yere­van i Arme­ni­en

  - Den armen­ske kir­kes hoved­sæ­de, Ech­mi­adzin-kated­ra­len (Unesco Wor­ld Her­i­ta­ge-site)

  - Geor­gi­ens gam­le hoved­stad Mtskhe­ta (Unesco Wor­ld Her­i­ta­ge-site)

  - Gela­ti-klo­stret i Kutai­si i Geor­gi­en (Unesco Wor­ld Her­i­ta­ge-site)

  - Sta­lin-muse­et i Gori i Geor­gi­en

  (mere detal­je­ret pro­gram føl­ger)

   

  Målet er, gen­nem et øget kend­skab til Kaukasus og de to lan­des histo­rie, at gøre histo­ri­e­læ­re­re på gym­na­si­e­ni­veau bed­re i stand til at ind­dra­ge regio­nen i under­vis­nin­gen.

   

  Rej­se­plan: (fly­ti­der kom­mer sene­re)

  Dag 1 Fly til Tbli­si, ankomst om efter­mid­da­gen

  Dag 2–3 Tbli­si, Geor­gi­en (med udflug­ter)

  Dag 3–5 Gen­nem Geor­gi­en til Yere­van, Arme­ni­en, med stop bl.a. i Gori

  Dag 6–8 Yere­van, Arme­ni­en (med udflug­ter)

  Dag 9 Retur til Tbli­si

  Dag 10–11 Tbli­si med udflugt bl.a. til områ­det Kaz­be­gi

  Dag 12 Retur til Køben­havn

   

  Pris: inkl. Hel­pen­sion kr. 16.840,- (minus frokost dag 11 samt drik­ke­va­rer på hele turen). Pri­sen inde­hol­der et for­be­re­den­de kur­sus for­ud for turen. Til­læg for enkelt­væ­rel­se: kr. 2.500,-. Depo­si­tum kr. 3.000 beta­les ved til­mel­din­gen — sene­st 1. janu­ar 2018.

   

  Der er et begræn­set antal plad­ser der bli­ver besat efter først-til-møl­le prin­cip­pet!

  Sene­ste til­mel­ding 20. decem­ber til Lars.Visti.Hansen@skolekom.dk.

  (Der tages for­be­hold for fejl i oven­stå­en­de og ændrin­ger i det ende­li­ge pro­gram)

  Ven­lig hil­sen

  Han­ne Mor­ten­sen og Lars Peter Visti Han­sen, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

   

  Bil­le­de: Klo­ster ved Sevan-søen. Public Domain, Link


  Tilføj til din kalender

  0 iCal

  En kommentar til “Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

  Skriv en kommentar