Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Poul Kristensen

Ene­væl­de

Når vi tæn­ker på ene­væl­den, bli­ver det nemt ene­væl­den som det for­æl­de­de og uri­me­li­ge system, som demo­kra­ti­et aflø­ste i 1848–49. Der­for er det glim­ren­de, at der nu kom­mer en lære­bog, der under­sø­ger ene­væl­dens tidsal­der på dens egne betin­gel­ser. For­di det var en peri­o­de, hvor ”væsent­li­ge dele af det moder­ne Dan­marks fun­da­ment blev støbt”, som Ras­mus The­strup Øster­gaard skri­ver i for­or­det og påvi­ser i bogen. ”Ene­væl­dens tid” behand­ler i seks hoved­af­snit for­skel­li­ge vink­ler på tiden 1660–1789. Det kan fore­kom­me lidt mær­ke­ligt, at bogen afslut­tes i 1789, men på den anden side mar­ke­rer den fran­ske revo­lu­tion jo opgø­ret med den almæg­ti­ge konge, […]