Episode 04: Zombier og angsten for kapitalisme, ebola og terrorisme

Vi ken­der alle sam­men zom­bi­en, fra både tv-seri­er, film og com­pu­ter­spil. De leven­de døde, der som gam­mel­te­sta­ment­li­ge græs­hop­per øde­læg­ger alt på deres vej.  Zom­bi­en og dens frem­stil­ling, er dog ikke fast. Zom­bi­ens være­må­de og dens for­tæl­lin­gen om dens opstå­en afspej­ler for­skel­li­ge for­mer for glo­bal angst, som har grund­lag i for­skel­li­ge histo­ri­ske epo­ker og begi­ven­he­der. Zom­bi­en er der­med et bil­le­de på vores frygt og vores frygt for­an­drer sig histo­risk. I … Læs mere Epi­so­de 04: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og ter­r­o­ris­me

Episode 3: Den kolde krig og computerspillet Fallout

Spil­let Fal­lout er stærkt inspi­re­ret af den frygt og fasci­na­tion der var for atom­kraft der var i 50ernes USA.
Fal­lout er et Sci­en­ce­fi­ction spil men anven­der 1950ernes for­vent­nin­ger til frem­ti­den som Uni­vers.
Jeg har budt histo­ri­ker Katri­ne Ste­gel­man på kaf­fe og sam­ta­le om, hvad der påvir­ke­de efter­krig­sti­dens USA syn på frem­ti­den.

Vi snak­ker om den kol­de krig, civil og mili­tært brug af atom­kraft, bered­skabs­pla­ner og bun­ker­be­byg­gel­se i USA men også i Dan­mark.

Katri­ne er også kendt fra “Katri­ne og Mari­es histo­ri­epodcast Find den på itu­nes https://itunes.apple.com/us/podcast/katrine-maries-historiepodcast/id1195705261?mt=2
eller Pod­be­an https://historiepodcasten.podbean.com/
God for­nø­jel­se
Hen­ning Rom­me Lund

Lyd­ef­fek­ter anvendt
Lyd fra Fal­lout 4, Bet­he­s­da Games Stu­dio, 2015.
Atom­bom­be: https://freesound.org/people/Taira%20Komori/sounds/215596/
Sire­ne: https://freesound.org/people/fmagrao/sounds/80761/
Walt Builds a Family Fal­lout Shel­ter: https://www.youtube.com/watch?v=OHmGn-oL2uU’
Bag­grunds­snak: https://freesound.org/people/soundtracvkradio/sounds/345742/

Episode 2: Computerspillet Fallout som eksempel på, hvordan en historiker skaber mening af fortiden

I den­ne minipodcast på 10 minut­ter vil jeg  snak­ke om den stor­sæl­gen­de spil­se­rie Fal­loutt og om hvor­le­des sel­ve spil­let lader spil­le­ren arbej­de som en histo­ri­ker. Fal­lout-seri­en er inter­es­sant ud fra et histo­risk per­spek­tiv for­di, at man som spil­ler sæt­tes i sam­me situ­a­tion som histo­ri­ke­ren. I spil­let skal man prø­ve at ska­be en sam­men­hæng i et … Læs mere Epi­so­de 2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af for­ti­den

Episode 1: Reenactment — Interview med Sara Heil Jensen fra Moesgaard Museum

  Hvad er ree­na­ct­ment både i vir­ke­lig­he­den og i com­pu­ter­spil? Sel­ve ordet bety­der genop­fø­rel­se, men begre­bet dæk­ker over, at både pro­fes­sio­nel­le histo­ri­ke­re, arkæ­o­lo­ger og gla­de histo­risk inter­es­se­re­de ama­tø­rer genop­fø­rer dele af histo­ri­en. Tra­di­tio­nel ree­na­ce­ment er i Dan­mark nok mest kendt fra mid­delal­der­mar­ke­der eller vikin­ge­træf. Årligt hol­des der et vikin­ge­træf ved Moes­gaard Muse­e­um i Århus, hvor … Læs mere Epi­so­de 1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Muse­um