Historielærerforeningen | Kontakt

Assas­sin’s Cre­ed i Kon­ger­nes Jelling

Hvor­dan Dan­mark gik fra klan­sam­fund til en begyn­den­de stat med cen­tral sty­ring og en plads ved skak­bræt­tet i euro­pæ­isk stor­po­li­tik, hvad har det med com­pu­ter­spil­let Assas­sin’s Cre­ed Val­hal­la at gøre, og hvor­for spil­ler man net­op det­te spil på muse­et Kon­ger­ne Jel­ling? Dis­se spørgs­mål bli­ver kyn­digt besva­ret af Adam Bak, Cand.mag. i for­hi­sto­risk arkæ­o­lo­gi og moder­ne kul­tur og kul­tur­for­mid­ling og Muse­ums­in­spek­tør ved Kon­ger­nes Jel­ling. Lyd­klip anvendt fra spil­let Assas­sin’s Cre­ed Val­hal­la udgi­vet af Ubisoft 2020

11: Spar­ta og Athen i Assas­sin’s Cre­ed Odyssey

Kri­gen mel­lem Athen og Spar­ta, seksu­a­li­tet og køn samt poli­ti­ske ræn­ke­spil i antik­ken dis­ku­te­res med udgangs­punkt i com­pu­ter­spil­let Assas­sin’s Cre­ed Odys­sey. Histo­ri­e­nørd har i den­ne omgang besøg af cand.mag. i dansk og old­tids­kund­skab Katri­ne Ohlen­dor­ff, der med stoisk ro og athe­nes vis­dom fører os til­ba­ge til det gam­le Grækenland.

10: Ægyp­ten, Kle­o­pa­tra og Cæs­ar i Assas­sins Cre­ed Origins

Magt, mord, kon­spira­tio­ner, en lar­ger than life kær­lig­heds­af­fæ­re mel­lem Kle­o­pa­tra og Cæs­ar, og østen møder vesten. Ægyp­ten i ca. 50 fvt. hav­de det hele.  Vært Hen­ning Rom­me Lund taler med Mik­kel Loda­hl, insti­tut­le­der og lek­tor ved Dania Games og ide­hi­sto­ri­ker, om Ægyp­ten der også er ram­men for Com­pu­ter­spil­let Assas­sins Cre­ed Ori­gins Emner­ne er:Ægyp­ten som land og nilens betyd­ning.Ægy­pen som civi­li­sa­tion mel­lem ara­bi­ske, vest­li­ge og afri­kan­ske kul­tu­rer.Den poli­ti­ske situ­a­tion i Ægyp­ten og Rom.Ori­gins som vir­tu­elt museum.

9: Vild med viking 2/2

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger i det 20. og 21. århundrede./ Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de for­tæl­lin­ger. Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer vores fore­stil­lin­ger om vikin­ger og vikin­ge­ti­den egent­lig fra? Og i hvil­ken grad er bil­le­det af den hær­gen­de volds­mand over­ho­ve­det dæk­ken­de? Lars Niel­sen præ­sen­te­rer med afsæt i vikin­ge­ti­den en stri­be far­ve­ri­ge moder­ne tolk­nin­ger af vores vikin­ge­for­fædre og giver et bud på, hvor­for vikin­ge­ti­den har så bred […]

8: Vild med viking 1/2

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger frem til 1900 tal­let.Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de for­tæl­lin­ger. Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer vores fore­stil­lin­ger om vikin­ger og vikin­ge­ti­den egent­lig fra? Og i hvil­ken grad er bil­le­det af den hær­gen­de volds­mand over­ho­ve­det dæk­ken­de? Lars Niel­sen præ­sen­te­rer med afsæt i vikin­ge­ti­den en stri­be far­ve­ri­ge moder­ne tolk­nin­ger af vores vikin­ge­for­fædre og giver et bud på, hvor­for vikin­ge­ti­den har så bred en attraktion.Ved lektor […]

7: 1. ver­denskrig og den afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hellfighters

For­stå hvor­for der er en afro­a­me­ri­ka­ner i fransk uni­form på for­si­den af 1. ver­denskrigscom­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1. Den­ne “Histo­ri­e­nørd” podcast hand­ler om ame­ri­kan­ske sor­te sol­da­ters her­oi­ske ind­sats under 1. ver­denskrig, som den frem­træ­der I com­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1 og i vir­ke­lig­he­den. Histo­ri­e­nørd for­tæl­ler om den legen­da­ri­ske afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hel­l­figh­ters, der er ble­vet udø­de­lig­gjort i com­pu­ter­spil, teg­ne­se­ri­er og fle­re bøger. Histo­ri­e­nørd podca­sten kan nu fin­des på iTu­nes til alle dem med Apple: https://itunes.apple.com/us/podcast/historien%C3%B8rd/id1294980771?mt=2 Spre­a­ker https://www.spreaker.com/show/historienord eller din fore­truk­ne podcast­af­spil­ler. For at føl­ge alle podcast fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen (inklu­siv Histo­ri­e­nørd) meld dig til føl­gen­de feed: https://historielaerer.dk/feed/podcast/ Fin­der du Histo­ri­e­nørd inter­es­sant eller under­hol­den­de, så er du her­med opfor­dret til at […]

6: Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil

En sam­ta­le om Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og tysk nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil “The New Order”(2014) og ”The New Colos­sus” (2017). I den­ne omgang Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund med bag­man­den til hjem­mesi­den Historiegaming.dk om de nye­ste spil i Wol­fenste­in­se­ri­en, ”The New Order” (2014) og ”The New Colos­sus” (2017), der er udvik­let af sven­ske Machin­e­Ga­mes. The New Order og The New Colos­sus fore­går i et kon­tra­fak­tisk uni­vers, hvor nazi­ster­ne vandt 2. Ver­denskrig. Det lyk­ke­des nazi­ster­ne at udvik­le den før­ste atom­bom­be, som de smed ned over for­skel­li­ge byer. Der­ef­ter over­gi­ver de alli­e­re­de sig, nazi­ster­ne vin­der kri­gen og over­ta­ger verdensherredømmet, […]

5: Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren: Wolfenstein

Podcast om Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren med fokus på com­pu­ter­spil­let Wol­fenste­in. (Del 1 af 2) I det­te afsnit af Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund (@henning-romme-lund) med ska­be­ren af hjem­mesi­den Historiegaming.dk Sune Niel­sen. (@sunenielsen) Podca­sten ind­le­des med en gen­nem­gang af Nazis­mens frem­stil­ling i popu­lær­kul­tu­ren fra 1940 helt frem til i dag. Der­ef­ter tager vi hul på en histo­risk gen­nem­gang af de fire før­ste Wol­fenste­in com­pu­ter­spil. Wol­fenste­in er com­pu­ter­spil, hvor man spil­ler en ”all-ame­ri­can hero”, der skal infil­tre­re og bekæm­pe ond­skabs­ful­de nazi­ster. Spil­le­nes hand­ling er fik­tiv, men spil­ud­vik­ler­ne er stærkt inspi­re­ret af vir­ke­li­ge histo­ri­ske begi­ven­he­der, hvor nazi­ster ønske­de at fin­de myto­lo­gi­ske objek­ter og historiske […]

4: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og terrorisme

Vi ken­der alle sam­men zom­bi­en, fra både tv-seri­er, film og com­pu­ter­spil. De leven­de døde, der som gam­mel­te­sta­ment­li­ge græs­hop­per øde­læg­ger alt på deres vej.  Zom­bi­en og dens frem­stil­ling, er dog ikke fast. Zom­bi­ens være­må­de og dens for­tæl­lin­gen om dens opstå­en afspej­ler for­skel­li­ge for­mer for glo­bal angst, som har grund­lag i for­skel­li­ge histo­ri­ske epo­ker og begi­ven­he­der. Zom­bi­en er der­med et bil­le­de på vores frygt og vores frygt for­an­drer sig histo­risk. I den­ne podcast vil jeg for­tæl­le om zom­bi­en, som den er præ­sen­te­ret i com­pu­ter­spils­se­ri­en Resi­dent Evil. Spil­le­ne hand­ler om for­skel­li­ge udbrud af en zom­bie­virus for­år­sa­get af den fik­ti­ve T‑virus, som er skabt af den lige­le­des fik­ti­ve Umb­rel­la Cor­pora­tion. Com­pu­ter­spil­let udkom før­ste gang i 1996, og siden er der udkom­met i alt 23 Resi­dent Evil spil til alver­dens for­skel­li­ge plat­for­me — PC, konsoller […]

3: Den kol­de krig og com­pu­ter­spil­let Fallout

Spil­let Fal­lout er stærkt inspi­re­ret af den frygt og fasci­na­tion der var for atom­kraft der var i 50ernes USA.
Fal­lout er et Sci­en­ce­fi­ction spil men anven­der 1950ernes for­vent­nin­ger til frem­ti­den som Univers.
Jeg har budt histo­ri­ker Katri­ne Ste­gel­man på kaf­fe og sam­ta­le om, hvad der påvir­ke­de efter­krig­sti­dens USA syn på fremtiden. 

Vi snak­ker om den kol­de krig, civil og mili­tært brug af atom­kraft, bered­skabs­pla­ner og bun­ker­be­byg­gel­se i USA men også i Danmark.

Katri­ne er også kendt fra “Katri­ne og Mari­es histo­ri­epodcast Find den på itu­nes https://itunes.apple.com/us/podcast/katrine-maries-historiepodcast/id1195705261?mt=2
eller Pod­be­an https://historiepodcasten.podbean.com/
God fornøjelse
Hen­ning Rom­me Lund

Lyd­ef­fek­ter anvendt
Lyd fra Fal­lout 4, Bet­he­s­da Games Stu­dio, 2015.
Atom­bom­be: https://freesound.org/people/Taira%20Komori/sounds/215596/
Sire­ne: https://freesound.org/people/fmagrao/sounds/80761/
Walt Builds a Family Fal­lout Shel­ter: https://www.youtube.com/watch?v=OHmGn-oL2uU’
Bag­grunds­snak: https://freesound.org/people/soundtracvkradio/sounds/345742/