Vild med viking del 2 af 2

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger i det 20. og 21. århund­re­de. Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de for­tæl­lin­ger. Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer … Læs mere Vild med viking del 2 af 2

Vild med viking del 1 af 2

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger frem til 1900 tal­let.Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de for­tæl­lin­ger. Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer vores fore­stil­lin­ger om … Læs mere Vild med viking del 1 af 2

1. ver­denskrig og den afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hel­l­figh­ters

For­stå hvor­for der er en afro­a­me­ri­ka­ner i fransk uni­form på for­si­den af 1. ver­denskrigscom­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1. Den­ne “Histo­ri­e­nørd” podcast hand­ler om ame­ri­kan­ske sor­te sol­da­ters her­oi­ske ind­sats under 1. ver­denskrig, som den frem­træ­der I com­pu­ter­spil­let Batt­le­fi­eld 1 og i vir­ke­lig­he­den. Histo­ri­e­nørd for­tæl­ler om den legen­da­ri­ske afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hel­l­figh­ters, der er ble­vet udø­de­lig­gjort i com­pu­ter­spil, teg­ne­se­ri­er … Læs mere 1. ver­denskrig og den afro­a­me­ri­kan­ske enhed Har­lem Hel­l­figh­ters

Epi­so­de 06: Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil

En sam­ta­le om Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og tysk nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil “The New Order”(2014) og ”The New Colos­sus” (2017). I den­ne omgang Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund med bag­man­den til hjem­mesi­den Historiegaming.dk om de nye­ste spil i Wol­fenste­in­se­ri­en, ”The New Order” (2014) og ”The New Colos­sus” (2017), der er udvik­let … Læs mere Epi­so­de 06: Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil

05 Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren: Wol­fenste­in

Podcast om Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren med fokus på com­pu­ter­spil­let Wol­fenste­in. (Del 1 af 2) I det­te afsnit af Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund (@henning-romme-lund) med ska­be­ren af hjem­mesi­den Historiegaming.dk Sune Niel­sen. (@sunenielsen) Podca­sten ind­le­des med en gen­nem­gang af Nazis­mens frem­stil­ling i popu­lær­kul­tu­ren fra 1940 helt frem til i dag. Der­ef­ter tager vi hul på en … Læs mere 05 Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren: Wol­fenste­in

Epi­so­de 04: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og ter­r­o­ris­me

Vi ken­der alle sam­men zom­bi­en, fra både tv-seri­er, film og com­pu­ter­spil. De leven­de døde, der som gam­mel­te­sta­ment­li­ge græs­hop­per øde­læg­ger alt på deres vej.  Zom­bi­en og dens frem­stil­ling, er dog ikke fast. Zom­bi­ens være­må­de og dens for­tæl­lin­gen om dens opstå­en afspej­ler for­skel­li­ge for­mer for glo­bal angst, som har grund­lag i for­skel­li­ge histo­ri­ske epo­ker og begi­ven­he­der. Zom­bi­en er der­med et bil­le­de på vores frygt og vores frygt for­an­drer sig histo­risk. I … Læs mere Epi­so­de 04: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og ter­r­o­ris­me

Epi­so­de 3: Den kol­de krig og com­pu­ter­spil­let Fal­lout

Spil­let Fal­lout er stærkt inspi­re­ret af den frygt og fasci­na­tion der var for atom­kraft der var i 50ernes USA.
Fal­lout er et Sci­en­ce­fi­ction spil men anven­der 1950ernes for­vent­nin­ger til frem­ti­den som Uni­vers.
Jeg har budt histo­ri­ker Katri­ne Ste­gel­man på kaf­fe og sam­ta­le om, hvad der påvir­ke­de efter­krig­sti­dens USA syn på frem­ti­den.

Vi snak­ker om den kol­de krig, civil og mili­tært brug af atom­kraft, bered­skabs­pla­ner og bun­ker­be­byg­gel­se i USA men også i Dan­mark.

Katri­ne er også kendt fra “Katri­ne og Mari­es histo­ri­epodcast Find den på itu­nes https://itunes.apple.com/us/podcast/katrine-maries-historiepodcast/id1195705261?mt=2
eller Pod­be­an https://historiepodcasten.podbean.com/
God for­nø­jel­se
Hen­ning Rom­me Lund

Lyd­ef­fek­ter anvendt
Lyd fra Fal­lout 4, Bet­he­s­da Games Stu­dio, 2015.
Atom­bom­be: https://freesound.org/people/Taira%20Komori/sounds/215596/
Sire­ne: https://freesound.org/people/fmagrao/sounds/80761/
Walt Builds a Family Fal­lout Shel­ter: https://www.youtube.com/watch?v=OHmGn-oL2uU’
Bag­grunds­snak: https://freesound.org/people/soundtracvkradio/sounds/345742/

Epi­so­de 2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af for­ti­den

I den­ne minipodcast på 10 minut­ter vil jeg  snak­ke om den stor­sæl­gen­de spil­se­rie Fal­loutt og om hvor­le­des sel­ve spil­let lader spil­le­ren arbej­de som en histo­ri­ker. Fal­lout-seri­en er inter­es­sant ud fra et histo­risk per­spek­tiv for­di, at man som spil­ler sæt­tes i sam­me situ­a­tion som histo­ri­ke­ren. I spil­let skal man prø­ve at ska­be en sam­men­hæng i et … Læs mere Epi­so­de 2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af for­ti­den

Epi­so­de 1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Muse­um

  Hvad er ree­na­ct­ment både i vir­ke­lig­he­den og i com­pu­ter­spil? Sel­ve ordet bety­der genop­fø­rel­se, men begre­bet dæk­ker over, at både pro­fes­sio­nel­le histo­ri­ke­re, arkæ­o­lo­ger og gla­de histo­risk inter­es­se­re­de ama­tø­rer genop­fø­rer dele af histo­ri­en. Tra­di­tio­nel ree­na­ce­ment er i Dan­mark nok mest kendt fra mid­delal­der­mar­ke­der eller vikin­ge­træf. Årligt hol­des der et vikin­ge­træf ved Moes­gaard Muse­e­um i Århus, hvor … Læs mere Epi­so­de 1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Muse­um