Vel­færd og politik

Hvor­når

19. april 2016 
Hele dagen 

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Vel­færd i for­tid og frem­tid — Frem­tid i dansk og inter­na­tio­nal politik

Tirs­dag d. 19. april 2016 byder vi vel­kom­men til et todelt arran­ge­ment, hvor vi dels sæt­ter fokus på den dan­ske vel­færds­stat, dels ser på frem­ti­den i dansk og inter­na­tio­nal politik.

08:50–16:00: Vel­færd i for­tid og fremtid 

Vur­de­ret på bag­grund af de soci­al­po­li­ti­ske refor­mer, der er ble­vet gen­nem­ført igen­nem den sene­re årræk­ke, samt debat­ten om begre­bet kon­kur­ren­ce­stat, så fore­kom­mer det, at den dan­ske vel­færds­stat befin­der sig i en histo­risk bryd­nings­tid. Siden ind­førs­len af Fol­ke­pen­sio­nen i 1956 (gæl­den­de fra 1. april 1957) er den dan­ske vel­færds­stat såle­des ofte ble­vet for­bun­det med begre­bet uni­ver­sa­lis­me, men er det­te prin­cip fort­sat bære­dyg­tigt i frem­ti­den? Eller er kon­kur­ren­ce­sta­ten ble­vet en præ­mis for frem­ti­dens vel­færd og ikke blot et poli­tisk valg?
Under ledel­sen af den altid kon­tan­te ord­s­ty­rer Hen­rik Qvortrup beder vi et panel bestå­en­de af Mor­ten Bødskov (S), Mari­an­ne Jel­ved (RV), Joa­chim B. Olsen (LA) og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF) for­hol­de sig til vel­færds­sta­tens udvik­ling samt til, hvil­ken vel­færds­stat, der ven­ter Dan­mark i frem­ti­den. Med afsæt i poli­ti­ker­nes for­stå­el­se af vel­færds­sta­tens udvik­ling og frem­tid søger vi med hjælp fra histo­ri­ker og che­fre­dak­tør på Poli­ti­ken, Bo Lide­gaard, pro­fes­sor i poli­tisk socio­lo­gi v. Aal­borg Uni­ver­si­tet, Jør­gen Goul Ander­sen, samt pro­fes­sor i kom­pa­ra­tiv poli­tisk øko­no­mi v. CBS, Ove Kaj Peder­sen, en dybe­re ind­sigt i den dan­ske vel­færds­stats histo­rie, udvik­ling og fremtid.

16:30–21:30: Frem­tid i dansk og inter­na­tio­nal politik

Om efter­mid­da­gen og afte­nen har vi des­u­den for­nø­jel­sen af at få besøg af Cle­ment B. Kjers­gaard, der udover at være grund­læg­ger og udgi­ver af maga­si­net RÆSON samt tv-vært på DR-pro­gram­mer­ne Debat­ten og Vi ses hos Cle­ment er kendt for en mar­kant kri­tik af poli­ti­ker­ne og deres rol­le i demo­kra­ti­et. Sene­st har han såle­des kon­sta­te­ret, at […]Poli­ti­ke­re har fyldt offent­lig­he­den med menings­løs­hed i alt for man­ge år[…]. Ikke mindst i det­te lys ser vi frem til at høre hans vur­de­rin­ger af, hvad der ven­ter dansk poli­tik og demo­kra­ti­et i Dan­mark i frem­ti­den. Samt til, at han efter­føl­gen­de udvi­der per­spek­ti­vet og ser på, hvad vi kan for­ven­te af de næste 25 års ver­dens­hi­sto­rie. I beg­ge sam­men­hæn­ge vil der være garan­ti for for­dy­bel­se i en ræk­ke rele­van­te pro­blem­stil­lin­ger samt rig mulig­hed for dia­log i til­knyt­ning hertil.

 

Jacob Jep­sen Peder­sen, For­e­nin­gen Af Lære­re i Sam­funds­fag Nordjylland

ja@hasseris-gym.dk

Cas­per Døs­sing & Jacob Jep­sen Peder­sen, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen Nordjylland

cd@hasseris-gym.dk / ja@hasseris-gym.dk

 


 

Vel­færd i for­tid og fremtid

 

08:50–09:00. Fæl­les vel­komst i Festsalen
09:00–10:30: Panel­de­bat: Udvik­ling eller afvik­ling af den dan­ske vel­færds­stat v. ord­s­ty­rer Hen­rik Qvortrup

Over den sene­re årræk­ke har den dan­ske vel­færds­stat gen­nem­gå­et en ræk­ke refor­mer og der er såle­des næp­pe tvivl om, at den dan­ske vel­færds­stat er under for­an­dring. Min­dre enty­digt er det dog, hvil­ken vel­færds­stat, som frem­ti­den vil brin­ge samt hvil­ke over­vej­el­ser, som poli­ti­ker­ne gør sig her­om. Under ledel­se af den altid kon­tan­te ord­s­ty­rer Hen­rik Qvortrup, så giver vi her et panel bestå­en­de af Mor­ten Bødskov (S), 1Marianne Jel­ved (RV), Joa­chim B. Olsen (LA) og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF) lej­lig­hed til at se over­ord­net på, hvor­dan vel­færds­sta­ten har ændret sig over den sene­re årræk­ke samt mulig­hed for at debat­te­re, hvil­ken vel­færds­stat, som Dan­mark bør stræ­be efter.

10:50–12:05. Den uni­ver­sel­le vel­færds­stat: for­tid, nutid eller frem­tid? v. Bo Lidegaard

Da Jens Otto Krag teg­ne­de råskit­sen til den dan­ske vel­færds­mo­del lå hoved­væg­ten på at sty­re i ret­ning af stær­ke­re øko­no­misk vækst. Der­med blev fokus i poli­tik ændret fra kam­pen om for­de­ling af lidt til spørgs­må­let om, hvor­dan der kun­ne ska­bes mere til fle­re. Vel­færds­sta­ten viste sig at være en vin­den­de model, der i det 20. århund­re­de gjor­de Dan­mark til et af ver­dens rige­ste lan­de. Men kan model­len stå distan­cen i en åben øko­no­mi med glo­bal kon­kur­ren­ce? Bo Lide­gaard træk­ker det histo­ri­ske per­spek­tiv op og giver sin vur­de­ring af, hvad der skal til, for at vi også har et vel­færds­sam­fund i fremtiden.

12:05–12:55. Frokost­pau­se

12:55–14:15. Den poli­ti­ske risi­ko v. Jør­gen Goul Andersen

De nor­di­ske vel­færds­sta­ter har kla­ret sig fint i den inter­na­tio­na­le kon­kur­ren­ce, for­di de har kom­bi­ne­ret soci­al tryg­hed, høj flek­si­bi­li­tet og stor vægt på uddan­nel­se for alle. De har løst cirk­lens kva­dra­tur mht. at kom­bi­ne­re lig­hed i løn­nin­ger med høj beskæf­ti­gel­se for de lavest løn­ne­de. Og de har været længst frem­me i sko­e­ne mht. at fore­byg­ge en ”aldrings­byr­de” som føl­ge af de demo­gra­fi­ske ændrin­ger. På den soci­a­le front har Dan­mark været ver­dens­me­ster i at und­gå soci­al mar­gi­na­li­se­ring. Men er man — uden egent­lig at vil­le det – på vej til at svæk­ke nog­le af de bæren­de ele­men­ter? Er væg­ten på uddan­nel­se og kva­li­fi­ka­tio­ner til­stræk­ke­lig? Er det soci­a­le sik­ker­heds­net ved at bli­ve for hul­let? Risi­ke­rer vi at køre ind på et andet spor, der både er øko­no­misk og soci­alt min­dre bæredygtigt?

14:15–14:40. Kaf­fe­pau­se
14:40–16:00. Kon­kur­ren­ce­sta­ten: Valg eller vil­kår? v. Ove Kaj Pedersen

I 2011 udgav Ove Kaj Peder­sen bogen ”Kon­kur­ren­ce­sta­ten”, hvil­ket har fået mas­siv opmærk­som­hed fra såvel medi­er som poli­ti­ke­re. Det­te var ikke mindst til­fæl­det, da davæ­ren­de finans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don slog fast, at ”Jeg tror på kon­kur­ren­ce­sta­ten som den moder­ne vel­færds­stat”. I det­te oplæg for­hol­der Ove Kaj Peder­sen sig til den histo­ri­ske udvik­ling (jf. glo­ba­li­se­ring og euro­pæ­i­se­ring), der lig­ger bag begre­bet kon­kur­ren­ce­stat samt vur­de­rer, hvor­vidt kon­kur­ren­ce­sta­ten er et vil­kår, som poli­ti­ker­ne er nødsa­get til at age­re ud fra eller et poli­tisk valg.

Frem­tid i dansk og inter­na­tio­nal politik

16:30–18:30. Er demo­kra­ti­et i kri­se? Dansk poli­tik i frem­ti­den v. Cle­ment B. Kjersgaard

I det­te oplæg rej­ser Cle­ment B. Kjers­gaard bl.a. spørgs­må­let om, hvor­dan vi sik­rer, at frem­ti­den ikke byder på en spal­tet offent­lig­hed med til­hø­ren­de tab af ægte poli­tisk debat til føl­ge? Og ser på, hvor­vidt demo­kra­ti­et er i kri­se og om poli­ti­ker­ne selv er med til at under­gra­ve det poli­ti­ske system og demo­kra­ti­et, til trods for, at de selv er en del her­af? Tema­et er højak­tu­elt i for­læn­gel­se af den debat, der fulg­te i for­læn­gel­se af, at Cle­ment B. Kjers­gaard inter­viewe­de Met­te Fre­de­rik­sen d. 31. janu­ar 2015. Hvad kan man for­ven­te af poli­ti­ke­re og af den kri­ti­ske poli­ti­ske jour­na­li­stisk? Og hvor­dan und­går vi, at det er reg­ne­ar­ke­ne frem for de sto­re ide­o­lo­gi­er, der sæt­ter dagsordenen?

19:30–21:30. De næste 25 års ver­dens­hi­sto­rie v. Cle­ment B. Kjersgaard

Hvem eller hvad afgør ver­dens udvik­ling over de næste 25 års ver­dens­hi­sto­rie – og hvil­ke spørgs­mål er de cen­tra­le, at fin­de svar på? Hvor­dan påvir­ker kri­gen i Syri­en eller magt­for­hol­det mel­lem Kina og USA ver­dens frem­tid? Er USA fær­dig som super­magt? Er Euro­pa dømt til lang­som til­ba­ge­gang? Kan Kina hol­de tem­po­et? Fra Mel­le­mø­sten til Rusland, fra øko­no­mi­en til kli­ma­et, så mang­ler poli­ti­ker­ne svar på ver­dens stør­ste pro­ble­mer. Og gang på gang bli­ver idéen om en sta­dig fre­de­li­ge­re og rige­re ver­den udfor­dret af begi­ven­he­der­ne – fra 11. sep­tem­ber til finanskri­sen, fra Syri­en til Ukrai­ne. I afte­nens fored­rag giver Cle­ment B. Kjers­gaard sit ind­blik i, hvad der er de cen­tra­le spørgs­mål og hvad der kom­mer til at karak­te­ri­se­re ver­dens udvik­ling i åre­ne der følger.


Til­mel­ding

Der er et begræn­set antal plad­ser til kur­set, da Has­se­ris Gym­na­si­um afvik­ler nor­mal under­vis­ning side­lø­ben­de med kur­set*. Plad­ser­ne afsæt­tes efter et prin­cip om ”først til møl­le” og til­mel­ding bør fin­de sted sna­rest muligt og sene­st d. 30. marts på e‑mail ja@hasseris-gym.dk

Om muligt, så ser vi ger­ne, at hver insti­tu­tion ind­sen­der insti­tu­tio­nens til­mel­din­ger i én mail. Her­ef­ter vil det også være muligt at lave ”efter­til­mel­din­ger” og/eller enkelt-til­mel­din­ger. Uaf­hæn­gig af til­mel­dings­for­men, så er det dog vig­tigt, at der angi­ves nav­ne samt mail-adres­ser på alle de til­meld­te samt insti­tu­tio­nens EAN-nummer.

Der er en egen­be­ta­ling på 1.375,- pr. del­ta­ger og til­mel­ding til kur­set er bin­den­de. Insti­tu­tio­ner er altid vel­kom­ne til at ændre nav­ne på del­ta­ge­re (i så fald skal det­te med­del­es pr. mail til ja@hasseris-gym.dk), men ved afbud frem til d. 30. marts, så opkræ­ves det hal­ve kur­sus­ge­byr. Ved afbud efter d. 30. marts opkræ­ves det ful­de kursusgebyr.

Bekræf­tel­se på tilmelding

Umid­del­bart efter d. 30/3 vil samt­li­ge til­meld­te mod­ta­ge mail med bekræf­tel­se på deres til­mel­ding. Såfremt, at der er en stør­re søg­ning til kur­set, end det er muligt at imø­de­kom­me, så vil der lige­le­des bli­ve givet besked her­om på det­te tidspunkt.

* I sam­ar­bej­de med RÆSON arbej­der vi på at kun­ne til­by­de et antal fri­bil­let­ter (uden del­ta­ger­ge­byr) til de to arran­ge­men­ter med Cle­ment B. Kjers­gaard; hen­holds­vis ”Er demo­kra­ti­et i kri­se? Dansk poli­tik i frem­ti­den” (16:30–18:30), hen­holds­vis “De næste 25 års ver­dens­hi­sto­rie” (19:30–21:30). Bag­grun­den her­for er dels, at det­te er uden for ele­ver­nes sko­le­tid, hvor­for logi­stik­ken til­la­der et stør­re del­ta­ge­ran­tal, dels er det ud fra et ønske om også at til­go­de­se de kol­le­ger, der er til­knyt­tet insti­tu­tio­ner, hvor øko­no­mi­en kun i meget begræn­set omfang til­la­der kur­sus­ak­ti­vi­tet. Vi arbej­der på at få det­te til at fal­de på plads, og i fald, at det­te lyk­ke­des, vil det­te bli­ve annonceret.

Prak­tisk information

For­plej­ning

Til­meld­te vil mod­ta­ge for­plej­ning i løbet af dagen i form af mor­gen­mad (den­ne er stil­let frem fra 08:30), frokost, kaf­fe mv. Det­te er inklu­de­ret i den tid­li­ge­re nævn­te egen­be­ta­ling. Der­u­d­over dæk­ker beta­lin­gen også sandwich i aften-pau­sen (18:3019:30). Her for­ven­ter vi dog at bede kur­sus­del­ta­ger­ne om at til/afmelde sig via et spørgeskema.
Inter­net og bor­de Der vil ikke være bor­de til rådig­hed for kur­sus­del­ta­ger­ne under oplæg­ge­ne. Vi opfor­drer der­for til, at man pak­ker let. Såfremt at man ønsker at tage noter o.l. under­vejs, så er man dog selv­føl­ge­lig vel­kom­men til at med­brin­ge mobil / tablet.

Par­ke­rings­for­hold

Has­se­ris Gym­na­si­ums par­ke­rings­plads stil­les til rådig­hed den­ne dag. Sko­len gen­nem­fø­rer dog nor­mal under­vis­ning, hvor­for at vi opfor­drer til a) sam­kør­sel i videst muli­ge omfang samt b) at man kører i god tid, såle­des at man er for­be­redt på at fin­de alter­na­ti­ve par­ke­rings­mu­lig­he­der, hvis nødvendigt.

Trans­port fra Aal­borg Luft­havn og Aal­borg Banegård

Før kur­set vil der være mulig­hed for at til­mel­de sig trans­port fra Aal­borg Sta­tion, samt fra Aal­borg Luft­havn og til Has­se­ris Gym­na­si­um. Her stil­ler kur­set såle­des, afhæn­gig af efter­spørgsel, sto­re taxa’er til rådig­hed med afgang fra Aal­borg Luft­havn og Aal­borg Bane­gård cir­ka kl. 08:20. Tids­punk­ter­ne er afstemt med SAS-fly­et, der lan­der 08:05 samt regio­nalt­o­ge­ne, der ankom­mer syd­fra 08:07 samt nord­fra 08:14.

Eventkategorier: