Under­vis­ning i kolo­ni­hi­sto­rie før, nu og i fremtiden

Undervisning i kolonihistorie før, nu og i fremtiden

Hvor­når

14. marts 2018 
15:30 — 18:00

Hvor

Arbej­der­mu­se­et
Rømers­ga­de 22, Køben­havn K 

Begi­ven­heds­ty­pe

Fyraf­tens­mø­de for under­vi­se­re på Arbejdermuseet 

Trans­fer Day d. 31/3 2017 blev start­skud­det til en lang ræk­ke events, pro­jek­ter, udstil­lin­ger, debat­ter, artik­ler og under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler om Dan­marks kolo­ni­a­le for­tid. Fak­tisk har der aldrig været så meget og så mas­sivt fokus på Dansk Vestin­di­en før. Spørgs­mål om histo­ri­e­be­vidst­hed, histo­ri­e­brug, sprog­brug og erin­drings­kul­tur er ble­vet dis­ku­te­ret på beg­ge sider af Atlan­ten, og en vig­tig dia­log har taget form.

Den­ne dia­log væk­ker natur­ligt nok nye spørgs­mål, ikke mindst i for­hold til hvor­dan vi som under­vi­se­re kan byg­ge vide­re på udvik­lin­gen fra 2017. For skal 2017 ses som en for­bi­gå­en­de inter­es­se for kolo­ni­hi­sto­rie – eller som et reelt paradigmeskifte?

Tag med til fyraf­tens­mø­de på Arbej­der­mu­se­et, og vær med til at sæt­te dansk kolo­ni­hi­sto­rie på dags­or­de­nen i under­vis­nin­gen i åre­ne frem­over. Kur­set hen­ven­der sig især til under­vi­se­re der har beskæf­ti­get sig med emnet i deres undervisning.

Pro­gram:

15.30 Vel­komst med kaf­fe og kage

15.45 Oplæg: Under­vis­ning i dansk kolo­ni­hi­sto­rie 1917–2017 – en idéhi­sto­risk histo­ri­o­gra­fi med eksemp­ler (oplægs­hol­der TBA)

16.15 Sam­ta­lesa­lon og dis­kus­sion: Hvil­ke ønsker har vi, som under­vi­se­re, for emnet fremover?

16.45 Opsam­ling: Reflek­sio­ner og anbe­fa­lin­ger fra del­ta­ger­ne i fyraf­tens­mø­det vil sene­re bli­ve sam­let og præ­sen­te­ret i en kort artikel.

17.00 Pau­se

17.15 Sær­ud­stil­lin­gen Stop sla­ve­ri! – et udstil­lings- og under­vis­nings­pro­jekt: Oplæg, mini­om­vis­ning og test af under­vis­nings­ak­ti­vi­te­ter v/ Rik­ke Lie Hal­berg og Kri­sti­ne Kamp Albæk

18.00 Mødet er hævet! Her­ef­ter er der mulig­hed for at se resten af Stop sla­ve­ri! på egen hånd – eller nå en run­de i de faste udstil­lin­ger på Arbej­der­mu­se­et (som luk­ker 19.00).

Sted: Arbej­der­mu­se­et, Rømers­ga­de 22, 1362 Køben­havn K

Tid: 14/3 2018 15.30–18.00

Pris: Gra­tis for med­lem­mer af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et & HF samt FALIHOS. Mødet er åbent for andre fag­grup­per i det omfang at der er plads.

Til­mel­ding: Mail til Rik­ke Lie Hal­berg rha@arbejdermuseet.dk sene­st 7/3 2018.
Der er begræn­set antal plad­ser på kur­set. Til­mel­ding er bindende.

For­be­re­del­se: Læs (eller gen­læs) ger­ne føl­gen­de arti­kel inden fyraftenskurset:

Scher­re­beck, Emil Eggert: ”Det var en god tid for Dan­mark…”, Infor­ma­tion 19. janu­ar 2015.

Eventkategorier: