Udstil­ling­s­åb­ning på Arbej­der­mu­se­et: “Stop slaveri”

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 31. janu­ar 2018, fra 16:00 til 19:00
 • Sted: Arbej­der­mu­se­et
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Rik­ke Lie, rikkehalberg@gmail.com

 • I dag er fle­re end 10 mil­li­o­ner børn fan­get i sla­ve­ri over hele klo­den. I en tid hvor fri­hed og lig­hed er lov­pri­ste vær­di­er, bur­de det­te ikke være virkeligheden.

  Det gen­nem­gå­en­de tema i sær­ud­stil­lin­gen Stop sla­ve­ri! er fri­heds­kamp før og nu og i tråd med det­te sæt­ter vi med den­ne pop up-udstil­ling fokus på bør­ne­sla­ve­ri og kam­pen for den uni­ver­sel­le fri­hed for alle børn i verden.

  75 unge fra Ungecenter2610, Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um og Gefion Gym­na­si­um har sam­men med sko­le­tje­ne­sten på Arbej­der­mu­se­et skabt kunst­ne­ri­ske for­tolk­nin­ger af begre­bet FRIHED. Resul­ta­tet kan ses i pop-up-udstil­lin­gen fra 1. febru­ar til 2. april 2018.

  Med hjælp og sponsora­ter fra dedi­ke­re­de men­ne­sker, orga­ni­sa­tio­ner og virk­som­he­der byder udstil­ling­s­åb­nin­gen på en vif­te af inter­es­san­te og appe­tit­li­ge indslag. Der vil være taler og lidt til ganen. Man kan møde Amne­sty og Fair­tra­de, og få en snak om deres ind­sats med fri­vil­li­ge unge. Afslut­nings­vis spil­ler Fabel­dy­ret en kon­cert i Festsa­len. Sel­ve pop up-udstil­lin­gen er støt­tet af BUP­L’s Soli­da­ri­tets- og Kulturpulje.

  Læs mere om Arbej­der­mu­se­ets sær­ud­stil­ling Stop sla­ve­ri!

  Hold øje med udstil­ling­s­åb­nin­gen som event på facebook

  Pro­gram

  16.00: DJ Sixtens fæt­ter sæt­ter toner til en let servering

  16.30: Taler Søren Bak-Jen­sen (direk­tør for Arbej­der­mu­se­et) og Alejan­dro Holst (elev på Ungecenter2610)

  17.00: Udstil­lin­gen er ÅBEN!

  17.45: Fabel­dy­ret giver kon­cert — og Fair­tra­de deler Ben & Jer­ry’s ud

  18.45: Tak for i dag!


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.