Ud af kri­ser — gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2021

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 28. okto­ber 2021 til 29. okto­ber 2021, fra 00:00 til 23:59
 • Sted: Seve­rin kur­sus­cen­ter
 • Pris: 2250,-
 • Kon­takt: Ama­lia Dea Bon­né, adbonne@gmail.com

 •  

   

  Til­mel­ding via GL

  Pris: 2.250 kr. for GL-med­lem­mer, 2750 kr. for ikke-med­lem­mer. Det er muligt at del­ta­ge i gene­ral­for­sam­lin­gen kl. 15.30 uden betaling.

  Årets tema behand­ler kri­ser og vej­en ud af dis­se — histo­risk og i dag

  Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens gene­ral­for­sam­lings­kur­sus afvik­les d. 28. og 29. okto­ber 2021.Vi ser frem til igen at kun­ne mødes til fag­lig inspira­tion, videns­de­ling og soci­alt samvær.

  Vi skal beskæf­ti­ge os med alt fra glo­bal­hi­sto­ri­ske kri­ser og udvik­lin­ger, den sor­te død/pandemier, kri­ser i USAs histo­rie til EUs udfordringer.

   

  Dag 1 — Tors­dag d. 28. oktober:

   

  • 8.30–10.00 Ankomst (værel­ser og morgenmad)
  • 10.00–11.00 Oplæg v. Poul Due­da­hl om sor­te død/ pan­de­mi­er (inklu­si­ve tid til spørgsmål)
  • 11.00–11.15 Pau­se
  • 11.15–12.15 Oplæg v. Thor­kild Kjær­gaard om land­bru­gets øko­lo­gi­ske kri­se (inklu­si­ve tid til spørgsmål)
  • 12.15–13.00 Frokost
  • 13.00–15.00 Besøg på Mid­del­fart muse­ums udstil­ling ’Mid­del­fart Sinds­sy­ge­ho­spi­tal 1888–1999’ og evt. Fre­de­ri­cia museum
  • 15.00–15.30 Pause/ transport
  • 15.30: Gene­ral­for­sam­ling

  Dags­or­den:

  1. Vel­kom­men
  2. Valg af referent
  3. Valg af ordstyrer
  4. God­ken­del­se af dagsorden
  5. For­man­dens Beretning
  6. Kas­se­rens Beretning
  7. Ind­kom­ne for­slag (sen­des til for­man­den sene­st 14/10 eller brug siden med­lem­s­for­slag).
  8. Valg til besty­rel­sen 2021–2023
  9. Evt
  • 18.00–19.30 Mid­dag

   

  Dag 2 — Fre­dag d. 29. oktober:

   

  • 8.00–9.30 Mor­gen­mad
  • 9.30–12.15: Oplæg v. Jørn Brøn­dal om kri­ser i USA’s histo­rie og fokus på hvor­dan man kan kom­me vide­re efter Trump peri­o­den (inklu­si­ve tid til spørgsmål)
  • 12.15–13.15 Frokost
  • 13.15–14.30 Dis­kus­sion om demo­kra­tiets til­stand mel­lem Anna Libak og Mik­kel Thorup (inklu­si­ve tid til spørgsmål)
  • 14.30–15.00 Afslut­ning

  OBS: Ændrin­ger kan forekomme


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier: