Ud af kri­ser — gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2021

 • Tid: 28. okto­ber 2021 til 29. okto­ber 2021, fra 00:00 til 23:59
 • Sted: Seve­rin kur­sus­cen­ter
 • Pris: TBA
 • Kon­takt: Hei­di Fun­der, fu@roedkilde-gym.dk

 • Når Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens gene­ral­for­sam­lings­kur­sus afvik­les d. 28. og 29. okto­ber 2021, er vi for­hå­bent­lig på vej ud af den nuvæ­ren­de Covid-19 kri­se. Vi kryd­ser fin­gre for, at vi til den tid igen kan få lov til at mødes til fag­lig inspira­tion, videns­de­ling og soci­alt samvær.

  Årets tema behand­ler kri­ser og vej­en ud af dis­se — histo­risk og i dag. Det ende­li­ge pro­gram med der­til­hø­ren­de fored­rags­hol­de­re fore­lig­ger end­nu ikke, men vi håber at kun­ne til­by­de et spæn­den­de og rele­vant program.

  Såle­des kom­mer vi til at beskæf­ti­ge os med alt fra glo­bal­hi­sto­ri­ske kri­ser og udvik­lin­ger, den sor­te død/pandemier, kri­ser i USAs histo­rie og EUs udfordringer.

  Des­u­den påtæn­ker vi en udflugt på kur­sets 2. dag. På nuvæ­ren­de tids­punkt kan vi oply­se at føl­gen­de oplægs­hol­de­re deltager:

  Oplæg v. pro­fes­sor Poul Due­da­hl fra Aal­borg Uni­ver­si­tet om Den Sor­te Død/ pandemier.

  Oplæg v. pro­fes­sor Jørn Brøn­dal­fra SDU om kri­ser i USAs historie.

  Selv­om det ende­li­ge pro­gram ikke fore­lig­ger, har vi valgt at offent­lig­gø­re kur­sets dato og sted, idet vi ger­ne vil have noget at se frem til i dis­se Covid-19 tider.

  Dog skul­le det fær­di­ge pro­gram ger­ne fore­lig­ge i det næste num­mer af NOTER. Ind­til da sæt roligt kryds i kalenderen.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

  Scroll Up