Historielærerforeningen | Kontakt

Semi­nar om FN’s verdensmål

Hvor­når

13. novem­ber 2017 
08:30 — 15:00

Gra­tis semi­nar den 13. novem­ber i Århus og den 27. novem­ber i Slagelse

Børn og unge står med ver­dens frem­tid i deres hæn­der. Det er en ver­den med mas­si­ve udfor­drin­ger, men hel­dig­vis har vi en plan for, hvor­dan vi hånd­te­rer dem – FNs Ver­dens­mål for bære­dyg­tig udvik­ling. Som under­vi­ser har du en unik mulig­hed for at moti­ve­re dine ele­ver til at tage medansvar for, at vi når i mål med den­ne stor­sti­le­de plan. På det­te semi­nar får du inspira­tion fra spæn­den­de tale­re og enga­ge­re­de prak­ti­ke­re til at ind­dra­ge Ver­dens­må­le­ne i din undervisning.

MÅLGRUPPE: Under­vi­se­re af alle slags – i grund­sko­len, på gym­na­si­a­le og erhverv­s­ud­dan­nel­ser og inden for folkeoplysning.

TID OG STED: 13. novem­ber 2017 i Aar­hus og 27. novem­ber 2017 i Slagelse

PRIS: Gra­tis – semi­na­ret er støt­tet af Dani­das Oplys­nings­be­vil­ling og CISUs Oplysningspulje

Semi­na­ret arran­ge­res i sam­ar­bej­de med CFU VIA og CFU Absalon.

TILMELDINGSFRIST: 26. okto­ber


PROGRAM

08.30–09.00   Check-in, mor­gen­brød og kaffe

09.00–09.15   Vel­komst

09.15–10.30   Mogens Lyk­ke­toft: FNs Ver­dens­mål bag kulisserne

10.30–10.45   Indslag

10.45–11.45   Ste­en Hil­de­brandt: Under­vis­ning i Ver­dens­mål og bære­dyg­tig udvik­ling – en udfor­dring til alle undervisere

11.45–12.00   Intro­duk­tion til workshops

12.00–12.30   Frokost

12.30–13.30   Før­ste run­de workshops

13.30–14.30   Anden run­de wor­ks­hops (med kaf­fe og kage)

14.30–15.00   Opsam­ling og afrunding

Læs mere, hent fly­er og til­meld dig her: http://www.mundu.dk/verdensmaalseminar/

Arran­gør


Lars Henriksen