Sand­he­den om Mellemøsten?

Sandheden om Mellemøsten?

Hvor­når

11. decem­ber 2018 
08:00 — 21:00

Hvor

Has­se­ris Gymnasium
Has­se­ris­vej 300, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Det er over­skrif­ten for årets decem­be­rar­ran­ge­ment på Has­se­ris Gym­na­si­um, der den­ne gang arran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem FALS, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Religionslærerforeningen.
Her sæt­ter Peter Vig­go Jakob­sen, Lars Ers­lev Ander­sen, Mor­ten Val­b­jørn, Kurt Vil­lads Jen­sen, Anja Dal­gaard-Niel­sen, Jakob Sko­v­gaard-Peter­sen, Mar­le­ne Wind og Puk Dams­gaard med hvert deres oplæg fokus på Mel­le­mø­sten. Der­u­d­over tager Adam Holm en snak med tidl. ambas­sa­dør Ole Wøh­lers Olsen om frem­ti­den for Syri­en og Uffe Elle­mann-Jen­sen, Mogens Lyk­ke­toft, Per Stig Møl­ler og Vil­ly Søvn­dal tager, under ledel­se af Cle­ment Kjers­gaard, en debat om Mel­le­mø­stens rol­le i inter­na­tio­nal politik.
Begræn­se­de plad­ser, til­mel­ding sna­rest muligt og inden d. 31. august 2018. Se detal­jer og det ful­de pro­gram her

Opda­te­ring 9/12
Fawaz Ger­ges

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Europa.

Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det nord­jy­ske på tirs­dag, så læs den ende­lig alli­ge­vel. Vink­len tirs­dag, hvor Fawaz Ger­ges er i sam­ta­le med Adam Holm, bli­ver en anden.3

 

Mate­ri­a­ler fra kurset

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

 

Top­bil­le­de: Amman’s panora­ma with the gre­a­test flag­po­le of the wor­ld by Dud­va [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), from Wiki­me­dia Commons

Bil­le­de af Ger­ges: af A.H.editorwikiOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Eventkategorier: