Isra­el-Palæsti­na konflikten

Israel-Palæstina konflikten

Hvor­når

29. janu­ar 2019 
09:30 — 16:00

Hvor

Odder Gym­na­si­um
Øster­marks­vej, Odder, 8300 

Begi­ven­heds­ty­pe

[print-me target=”#post-%ID%”]
På det­te endags­kur­sus er tema­et Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten, hvor der via 3 oplæg vil bli­ve kastet lys over udvik­lin­gen pri­mært fra star­ten af 1990’erne og frem til i dag.

Anders Jeri­chow, jour­na­list ved Poli­ti­ken, vil for­sø­ge at kaste lys over de sid­ste 30 års udvik­ling i kon­flik­ten, der har været præ­get af kuld­sej­le­de for­søg på at opnå fred og vækst i isra­el­ske bosæt­tel­ser på palæsti­nen­sisk områ­de, for­søg på at sløj­fe bosæt­tel­ser, opfør­sel af en mur, palæsti­nen­si­ske selv­mord­s­ak­tio­ner mv.

Ane Marie Nord, antro­po­log, vil i sit oplæg: ”Master­nar­ra­ti­ver i Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten: Et soci­alp­sy­ko­lo­gisk greb om kon­flikt­for­stå­el­se og histo­ri­e­un­der­vis­ning”, se på hvil­ken betyd­ning master­nar­ra­ti­ver spil­ler på hver side af Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten. Des­u­den vil oplæg­get give per­spek­ti­ver på, hvor­dan dis­se repro­du­ce­rer kul­tu­rel­le for­stå­el­ser i sko­le­pensum og for­slag til, hvor­dan man kan ind­dra­ge dis­se per­spek­ti­ver i sin undervisningspraksis.

Stef­fen Jen­sen, jour­na­list ved TV2, vil i sit oplæg for­sø­ge at bely­se de nye­ste pro­ble­ma­tik­ker i kon­flik­ten. Og med den ”hast” som tin­ge­ne udvik­ler sig i, så vil en nær­me­re beskri­vel­se af oplæg­get føl­ge senere.

Fore­lø­bigt program:

Kl. 09:30 Mulig­hed for morgenkaffe/the
Kl. 09:55 Velkomst
Kl. 10:00 Anders Jerichow
Kl. 11:30 Ane Marie Nord

Kl. 12:45 Frokost

Kl. 13:30 Stef­fen Jensen
Kl. 15:00 Afslut­nin­gen på dagen er endnu
ikke helt på plads, mulig­vis er vi først fær­di­ge ved
16-tiden…

 

Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Palæstina­kon­flik­ten’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)

Bil­le­de: Al Aqsa Moske­en. Foto­graf: Andrew Shi­va / Wikipe­dia / CC BY-SA 4.0 Kil­de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel-2013-Jerusalem-Temple_Mount-Al-Aqsa_Mosque_04.jpg

Eventkategorier: