Historielærerforeningen | Kontakt

Holo­caust-under­vis­ning i gymnasiet

Holocaust-undervisning i gymnasiet

Hvor­når

3. april 2019 
17:30 — 20:30

Hvor

Syd­dansk Universitet
Cam­pus­vej 55, Odense 

Holo­caust som emne i dan­ske gym­na­si­er siden 1990’erne

Sol­vej Ber­lau, Sla­gel­se Gym­na­si­um, tidl. DIIS

Eksemp­ler: hvor­dan gør vi, og hvad er udfordringerne?

Maj Wed­der­kopp, Grind­sted Gym­na­si­um og HF,

Maria Dam­gaard Andrea­sen, Erhvervs­gym­na­si­et Grindsted

Tho­maz Aarsløv Jen­sen, Niels Bro­ck Busi­ness Col­le­ge, Kbh.

Ind­led­ning: Dr.phil. Har­ry Haue, prof.em., Gym­na­sie­pæ­da­go­gik, SDU

Holo­caust vandt ind­pas som under­vis­nings­stof i dan­ske gym­na­si­er i 1990’erne. Med Dansk Cen­ter for Holo­caust- og Fol­ked­rabs­stu­di­er (sen. Dansk Insti­tut for Inter­na­tio­na­le Stu­di­er, DIIS) skab­tes en infra­struk­tur til støt­te for under­vis­nin­gen. Hvor­dan gik det siden, hvor­dan under­vi­ses der i emnet i dag, og hvad er udfordringerne?

Erfar­ne gym­na­si­e­læ­re­re vil præ­sen­te­re eksemp­ler på prak­ti­ske for­løb og læg­ge op til dis­kus­sion om, hvor­dan fel­tet kan kon­so­li­de­res og fremtidssikres.

Tid: Ons­dag den 3. april 2019 kl. 17.30 til ca. 20.30                                                             

Sted: Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Cam­pus­vej 55, 5230 Oden­se M, audi­to­ri­um U47

Offent­lig adgang, alle er vel­kom­ne. Vi ser­ve­rer kaffe/the og kage i pausen.

Så til­meld dig helst sene­st den 1/4. pr. mail til therkel@hist.sdu.dk

Info: Ther­kel Stræ­de, tele­fon 27208906

Arran­gør


Lars Henriksen