Grøn­land og Dan­mark — Fæl­les for­tid og usik­ker fremtid

Boligblokke i Nuuk, Grønland

Hvor­når

29. janu­ar 2019 
12:00 — 15:15

Hvor

Øre­stad Gymnasium
Øre­stads Bou­le­vard 75, Køben­havn, Dan­mark, 2300, Hovedstaden 

Begi­ven­heds­ty­pe

Stor­slå­et natur og gam­mel fan­ger­kul­tur. Øko­no­misk moder­ni­se­ring og soci­a­le pro­ble­mer. Rigs­fæl­les­skab og en uaf­kla­ret frem­tid. Inter­es­sen for Grøn­land er på alle måder sti­gen­de, og den lan­ge fæl­les histo­rie med Dan­mark har for­an­le­di­get ømtå­le­li­ge erin­drings­hi­sto­ri­ske debatter.

Sam­ti­dig er ind­land­si­sen ved at smel­te, og Grøn­land spil­ler en cen­tral rol­le både i kli­ma­forsk­nin­gen og geopolitikken.

Grøn­land er ble­vet rig­tig ”hot”, og vi har strik­ket et pro­gram sam­men med 4 af de mest medri­ven­de eks­per­ter, samt en grøn­land­sk poli­ti­ker, der alle har fin­ge­ren på den ark­ti­ske puls.

Pro­gram:

  • Mar­tin Bre­um, jour­na­list, tid­li­ge­re vært på Dead­li­ne og nu jour­na­list på Wee­ken­da­vi­sen. Taler om emnet: ”Hvis Grøn­land river sig løs”. Mar­tin Bre­um er for­fat­ter til bøger­ne Når isen smel­ter, Bal­la­den om Grøn­land og Hvis Grøn­land river sig løs.
  • Histo­ri­ker Thor­kild Kjær­gaard, tid­li­ge­re lek­tor ved Grøn­lands uni­ver­si­tet dis­ku­te­rer spørgs­må­let ”Var Grøn­land en koloni?”
  • Histo­ri­ker Søren Rud, lek­tor ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, dis­ku­te­rer spørgs­må­let: ”Var Grøn­land en koloni?”
  • Win­nie Færk, gym­na­si­e­læ­rer og for­fat­ter til bogen Und­skyld? Kam­pen om Dan­marks og Grøn­lands fæl­les for­tid giver kon­kre­te for­slag til under­vis­ning i Grøn­lands histo­rie. Bl.a. med fokus på ana­ly­se af frem­stil­lings­ma­te­ri­a­le, samt histo­ri­e­brug og erindringshistorie.
  • Ajaa Chem­nitz Lar­sen, Med­lem af Fol­ke­tin­get for Inu­it Ata­qa­ti­gi­it. Tid­li­ge­re bl.a. med­lem af Grøn­lands Landsting, bør­ne­tals­mand i Grøn­lands Selv­sty­re, samt ansat i FN i New York og i Nuuk Kom­mu­ne. Taler om Grøn­land og for­hol­det til Dan­mark i dag og i fremtiden.

 

Neden­for vises kate­go­ri­en ‘Grøn­land’ fra histo­ri­e­læ­rer­nes link­bi­bli­o­tek. (lære­re kan log­ge ind på hjem­mesi­den og til­fø­je fle­re links til kate­go­ri­en her)

 

Mate­ri­a­le fra kurset

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

 

Eventkategorier: