Drøm­men om de tur­ki­se kup­ler — Cen­tra­la­si­ens Silkevejsbyer

Hvor­når

11. okto­ber 2023 til 22. okto­ber 2023 
Hele dagen 

Begi­ven­heds­ty­pe

Få ste­der er Sil­ke­ve­jens kul­tur og arki­tek­tur så nær­væ­ren­de og impo­ne­ren­de som i Cen­tra­la­si­en. Sil­ke­ve­jens kara­va­ne­by­er har gen­nem århund­re­der været besøgt af tungt læs­se­de kame­ler og hand­len­de. Vi føl­ger deres spor til de legen­da­ri­ske byer Almaty, Bisj­kek, Osj, Samar­kand, Buk­ha­ra og Tasj­kent. Overalt ven­ter funk­len­de kup­ler, tusin­de år gam­le moskéer, harems­ge­mak­ker og et far­ve­mæt­tet vir­var af de smuk­ke­ste mosaik­ker. Vi dyk­ker ned i myter­ne og histo­ri­en her, hvor Ale­xan­der den Sto­res, Djen­gis Khans og Timur Lenks riger opstod, funk­le­de og brast. En skøn blan­ding af histo­rie, smuk­ke byg­nings­vær­ker og hver­dags­liv i de tre Sil­ke­vejslan­de: Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbekistan.

11. – 22.oktober 2023 

Dag 1. Fly: Køben­havn – Almaty, Kasakhstan 

Dag 2. Ankomst til Almaty, Kasak­h­stan. Byrund­t­ur i Almaty.

Dag 3. Almaty – Bisj­kek, Kir­gi­si­stan. Byrund­t­ur i Bisjkek

Dag 4. Fly: Bisj­kek – Osh: Sulai­man-Too-bjer­get og Osh-basaren

Dag 5. Osh – Mar­gilan, Usbekistan

Dag 6. Mar­gilan – Rish­ton — Mar­gilan: Kum­te­pa Bas­a­ren: sil­ke og keramik

Dag 7. Fer­ga­na – Samar­kand: Timur Lenks hovedstad

Dag 8. Samar­kand. Byrundtur

Dag 9. Samar­kand — Buk­ha­ra. Kera­mi­k­værk­sted i Gij­d­u­van. Ankomst til Bukhara

Dag 10. Byrund­t­ur i Buk­ha­ra, Sama­ni­de-dyna­stiets hovedstad

Dag 11. Fly: Buk­ha­ra – Tasj­kent: Byrund­t­ur i Tasjkent

Dag 12. Fly: Tasj­kent — København

 

Pris pr per­son: 19.990 kr./Til­læg for ene­væ­rel­se: 1.900 kr.

 

Pri­sen inkluderer:
● Fly­bil­let­ter Køben­havn – Almaty og Tas­hkent-Køben­havn – alle over­nat­nin­ger på turen i delt dob­belt­væ­rel­se på 3*- eller 4*-hoteller
● Dansk rej­se­le­der i Kirgisistan
● Engelsk­ta­len­de lokalgu­i­de i Kasak­h­stan og Usbekistan
● Udflug­ter og trans­port jf. program
● 3 x Inden­rigs­flyv­ning: Bis­hkek – Osh, Kir­gi­si­stan, Fer­ga­na – Samar­kand, Usbe­ki­stan & Buk­ha­ra – Tas­hkent, Usbekistan
● En del mål­ti­der undervejs

Pri­sen inklu­de­rer ikke: 

  • Øvri­ge froko­ster og aftens­må­l­ti­der ● Rej­se­for­sik­ring ● Even­tu­el­le ekstra arran­ge­men­ter ● Drik­ke­va­rer ● Drik­ke­pen­ge til lokalgu­i­de og chauf­fø­rer (i alt ca. USD 50,-/person)

 

Til­mel­ding og/eller kom­plet pro­gram fås ved hen­ven­del­se til Tri­ne Vil­lum­sen på trine@historielaerer.dk eller Kri­sti­an Arendt­sen på kristian@historielaerer.dk
Sene­st man­dag d.  7. august 2023’

 

 

 

Bil­le­der fra Wiki­Me­dia Com­mons og Can­va (Cre­a­ti­ve Commons-licens)

Eventkategorier: