Historielærerforeningen | Kontakt

De hvi­de busser

Hvor­når

25. juni 2015 
17:00 — 20:00

Hvor

Natio­nal­mu­se­et
Ny Vester­ga­de 10, Køben­havn K, 1471 

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Natio­nal­mu­se­et invi­te­rer til arran­ge­ment om sær­ud­stil­lin­gen “De hvi­de busser”

Udstil­lin­gen varer frem til 3. janu­ar 2016.

Afte­nen byder på fored­rag med histo­ri­ker Bo Lide­gaard, rund­vis­ning i sær­ud­stil­lin­gen, præ­sen­ta­tion af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og under­vis­nings­mu­lig­he­der samt øl og hånd­mad­der i 2. ver­denskrigs ånd.
Del­ta­gel­se er gra­tis, til­mel­ding sene­st 19.06.2015 på undervisning@natmus.dk.

I til­knyt­ning til kur­set har vi opret­tet en grup­pe her på historielaerer.dk til under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og tips fra med­lem­mer­ne til at bru­ge udstil­lin­gen i undervisningen.

Arran­gør


Birgitte