1968 – Viet­nam­kri­gen og Ung­doms­op­rø­ret i Danmark

1968 – Vietnamkrigen og Ungdomsoprøret i Danmark

Hvor­når

18. janu­ar 2018 
10:00 — 15:15

Hvor

Odder Gym­na­si­um
Øster­marks­vej, Odder, 8300 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­ding: Sene­st d. 13. janu­ar til regions­se­kre­tær Jakob Bang, Odder Gym­na­si­um, på jb@odder-gym.dk eller på mobil 51633242. Husk at angi­ve EAN-num­mer ved tilmelding.

Trans­port: Der vil efter ønske bli­ve ind­sat gra­tis Taxa Bus fra Skan­der­borg St. kl. 9.30 (det­te gæl­der også fra gym­na­si­et til Skan­der­borg St. efter kur­set – 25 min. kørsel)

1968 var krig, tøbrud, oprør, rock­mu­sik og meget mere. Man taler ofte om 68’erne som en sær­lig gene­ra­tion – en gene­ra­tion med en sær­lig ånd – en gene­ra­tion der ændre­de verden (?)

Ved det­te kur­sus stil­les der skar­pt på den­ne tid via en mar­ke­ring af 50 året. Der ses nær­me­re på en af
de begi­ven­he­der, der vir­ke­de som en sær­lig motor i den­ne tids udvik­ling, nem­lig Viet­nam­kri­gen, og
efter­føl­gen­de kom­mer det til at omhand­le ung­doms­op­rø­ret i Danmark.

Det før­ste oplæg ved histo­ri­ker Niels Bjer­re-Poul­sen omhand­ler såle­des Viet­nam­kri­gen. I janu­ar 1968 kør­te den ame­ri­kan­ske krigs­ma­ski­ne på sit høje­ste med mere end 500.000 sol­da­ter i Viet­nam. I den­ne måned kom kri­gens ven­de­punkt – Tet-offensiven.

Kri­gen del­te i det meste af den vest­li­ge ver­den de poli­ti­ske van­de og blev en kata­ly­sa­tor for ung­doms­op­rør og kul­tu­relt opbrud – ikke mindst for­di tv brag­te kri­gens bil­le­der ind i folks dag­ligstu­er. Kri­gen sat­te sig dybe og ved­va­ren­de spor i inter­na­tio­nal poli­tik, og dens spø­gel­ser huse­rer fort­sat. På grund­lag af den nye­ste inter­na­tio­na­le forsk­ning teg­ner Niels Bjer­re-Poul­sen det sto­re bil­le­de af kri­gen og dens følger.

Niels Bjer­re-Poul­sen er ph.d. i ame­ri­kansk histo­rie fra Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia og lek­tor på Center
for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er ved Syd­dansk Universitet.

Det andet oplæg ved jour­na­list og for­fat­ter Peter Øvig Knud­sen omhand­ler ung­doms­op­rø­ret i Dan­mark. Peter Øvig har i en ræk­ke bøger beskæf­ti­get sig med for­skel­li­ge typer af oprør – hip­pie-bevæ­gel­sen, Blekin­ge­ban­den og BZbe­væ­gel­sen. I det­te oplæg vil han træk­ke trå­de­ne til­ba­ge til bag­grun­den for
ung­doms­op­rø­ret i 1968. Hvem var de? Hvad drev dem? Hvad vil­le de? Hvad var deres mid­ler? Og i hvil­ket omfang opnå­e­de de deres mål?

Peter Øvig Knud­sen er uddan­net ved Dan­marks Jour­na­list­højsko­le, og han har bl.a. arbej­det ved Infor­ma­tion og Wee­ken­da­vi­sen. Siden 2003 har han arbej­det som for­fat­ter på fuld tid, og han har mod­ta­get en lang ræk­ke pri­ser for fle­re af sine udgivelser.

Efter de to oplæg vil fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond for­tæl­le nyt fra mini­ste­ri­et. Christian
Vol­l­mond vil blandt andet kom­me ind på lære­pla­nen og dansk-histo­rie opga­ven. Der bli­ver mulighed
for at stil­le spørgsmål.

Pro­gram

09.40 — 10.00 Kaffe/ te

10.00 — 10.15 Velkomst

10.15 — 11.45 Oplæg ved histo­ri­ker Niels Bjerre-Poulsen

11.45 — 12.30 Frokost fra ’Mad­him­len’

12.30 — 14.00 Oplæg ved jour­na­list og for­fat­ter Peter Øvig Knudsen

14.00 — 14.20 Kaffepause

14.20 — 15.00 Oplæg og dis­kus­sion ved fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vollmond

15.00 — 15.10 Nyt fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ved Jakob Bang

15.10 — 15.15 Afslutning

Vel mødt i Odder!

Jakob Bang

 

Top­bil­le­de: US Troops Among The Ruins of Sai­gon, Viet­nam 1968. Fli­ckr

Eventkategorier: