Historielærerforeningen | Kontakt

5: Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren: Wolfenstein

Historielærer.dk
Historielærer.dk
5: Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren: Wolfenstein
/

Podcast om Nazis­men i popu­lær­kul­tu­ren med fokus på com­pu­ter­spil­let Wol­fenste­in. (Del 1 af 2)
I det­te afsnit af Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund (@henning-romme-lund) med ska­be­ren af hjem­mesi­den Historiegaming.dk Sune Niel­sen. (@sunenielsen)

Podca­sten ind­le­des med en gen­nem­gang af Nazis­mens frem­stil­ling i popu­lær­kul­tu­ren fra 1940 helt frem til i dag. Der­ef­ter tager vi hul på en histo­risk gen­nem­gang af de fire før­ste Wol­fenste­in computerspil.

Wol­fenste­in er com­pu­ter­spil, hvor man spil­ler en ”all-ame­ri­can hero”, der skal infil­tre­re og bekæm­pe ond­skabs­ful­de nazister.
Spil­le­nes hand­ling er fik­tiv, men spil­ud­vik­ler­ne er stærkt inspi­re­ret af vir­ke­li­ge histo­ri­ske begi­ven­he­der, hvor nazi­ster ønske­de at fin­de myto­lo­gi­ske objek­ter og histo­ri­ske for­tæl­lin­ger, der kun­ne hjæl­pe dem mili­tær­tek­no­lo­gisk og bevi­se, at den ger­man­ske race ned­stam­me­de fra et herre-folk.

Vi taler i den sam­men­hæng om Him­m­lers okkul­tis­me og inspira­tion fra Romer­ri­get, Thu­le-sel­ska­bet, Ahne­ner­be og ende­ligt de tyske mere eller min­dre fan­ta­si­ful­de våbenprogrammer.

Det­te afsnit tager vi fat i de ældre Wol­fenste­in spil:

Cast­le Wol­fenste­in (1981)
Bey­ond Cast­le Wol­fenste­in (1984)
Wol­fenste­in 3D (1992)
Return to Cast­le Wol­fenste­in (2001)

Histo­ri­e­nørd ven­der til­ba­ge i et sene­re afsnit med Sune Niel­sen, hvor vi taler om:
Wol­fenste­in: The New Order (2014), The Old Blood (2015) og The New Colos­sus (2017)

Sune Niel­sen kan fin­des på https://historiegaming.dk

Histo­ri­e­nørd podca­sten kan nu fin­des på iTu­nes til alle dem med Apple: https://itunes.apple.com/us/podcast/historien%C3%B8rd/id1294980771?mt=2
Spre­a­ker https://www.spreaker.com/show/historienord

For at føl­ge alle podcast fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen (inklu­siv histo­ri­e­nørd) meld dig til føl­gen­de feed: https://historielaerer.dk/feed/podcast/

Lyd­klip anvendt fra:
Wol­fenste­in 3D (1992), Return to Cast­le Wol­fenste­in (2001) udgi­vet af id-software.
Heil Honey I’m home, BSB, 1990.

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *