Udvik­ling af skrift­lig­hed i historie

skriftlighed

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 28. sep­tem­ber 2016, fra 09:30 til 16:30
 • Sted: Sina­tur Hotel Sto­re­bælt
 • Pris:
 • Kon­takt: Hei­di Fun­der, fu@roedkilde-gym.dk

 • Pro­gram

  9:30 Vel­komst,  mor­gen­mad og spør­ge­ske­ma.

  10:00 : Sta­tus på skrift­lig­hed i historiefaget:

  Tor­ben Span­get Chri­sten­sen, Syd­dansk Uni­ver­si­tet ( Skri­ve­forsk­nin­gens sta­tus 2016 med prak­sisnæ­re eksempler)

  Jes­per Lar­sen, Dron­ning­lund (SRP)

  10:50 Spørgetid/pause

  11:00: Chri­sti­an Vol­l­mond – udfor­drin­ger for skrift­lig­hed i historiefaget

  11:15 Hei­di Fun­der og Lars Hen­rik­sen : Sta­tus og eksemp­ler på skrivepraksis

  _________________________________________________________

  12:15:  Frokost

  13:00: Ple­num: Ind­de­ling – grupper/lokaler – pro­dukt på historielaerer.dk

  13.10: Grup­pe­ar­bej­de — udvik­ling af skriftlighed!

  14.30: Opsam­ling – Kor­te frem­læg­gel­ser fra grupperne

  14.45: Dis­kus­sion og spørgsmål

  15:15: Kaf­fe­pau­se

  15:30: Eva­lu­e­ring af kurset

   

  ______________________________________________________

   

  For­mål
  I 2010, for snart 6 år siden, meld­te UVM ram­mer­ne ud for Ny Skrift­lig­hed i Gym­na­si­et og HF. Hvor­dan er det gået? Er bar­net sko­le­pa­rat? Er vores ele­ver ble­vet stu­di­e­for­be­red­te og skri­ve­kom­pe­ten­te ? Eller vil du ger­ne opda­te­res og inspi­re­res på ny?

  Ind­hold
  Det­te kur­sus tager udgangs­punkt i ind­sam­le­de erfa­rin­ger fra arbej­det med ny skrift­lig­hed i histo­rie gen­nem de før­ste 5 år sam­men­holdt med nye­ste forsk­ning på områ­det. Hen­sig­ten er at gøre sta­tus: Hvad har vir­ket og hvad vir­ker ikke? Kur­set vil invi­te­re til dia­log, erfa­rings­ud­veks­ling og viden­de­ling og give ide­er til at anven­de digi­ta­le medi­er i arbej­det med skriftlighed..

  Kur­set hen­ven­der sig til alle med inter­es­se for skrift­lig­hed i vores fag både onli­ne og offli­ne og tager hen­syn til del­ta­ger­nes ønsker og behov, og det vil under­støt­te og vide­re­ud­vik­le den mang­fol­dig­hed af skrift­lig­hed som prak­ti­se­res: Fra notat­tek­nik til SRP, fra skriv­ning til hver­dag til skriv­ning i de sto­re, karak­ter­gi­ven­de opga­ver, fra tids­linjer til goog­ledo­cs etc.
  Hen­sig­ten er afslut­nings­vis, i fæl­leskab, at ansku­e­lig­gø­re og for­mu­le­re skrift­lig­he­dens sta­tus og behov frem­over Vi glæ­der os til at dele erfa­rin­ger og menin­ger med dig!

  Arbejds­form
  Kor­te­re oplæg og grup­pe­ar­bej­de – med­bring pc

  Mål­grup­pe
  Histo­ri­e­læ­re­re på stx, hf, hhx

  Under­vi­ser
  Tor­ben Span­get Chri­sten­sen, SDU , Jes­per Lar­sen, Dron­ning­lund Gymnasium.
  Hei­di Fun­der, Rød­kil­de Gym­na­si­um, Lars Hen­rik­sen Her­ning Gymnasium.
  Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond del­ta­ger også.

  Pris: 1950 kr.  incl forplejning.

  Til­mel­ding sene­st 15/8 via GL

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.