Tegn på dan­nel­se — for­ma­tiv feedback

Tegn på dannelse - formativ feedback

Hvor­når

20. novem­ber 2017 
09:30 — 16:00

Hvor

Rysenste­en Gymnasium
Tiet­gens­ga­de 74, Køben­havn, 1704 

Begi­ven­heds­ty­pe

Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck” er et bud på at for­e­ne for­ma­tiv feed­ba­ck med den alle­steds­nær­væ­ren­de dan­nel­ses­op­ga­ve, som alle gym­na­si­e­læ­re­re står med i hverdagen.

På kon­fe­ren­cen vil du få “hands on” erfa­ring med for­ma­tiv feed­ba­ck i for­skel­li­ge fag i tema­ba­se­re­de wor­ks­hops, og du vil få bogen “Tegn på dan­nel­se – en inspira­tions­bog til arbej­det med for­ma­tiv feed­ba­ck” (2017) base­ret på arbej­de med for­ma­tiv feed­ba­ck på Rysenste­en gym­na­si­um i sam­ar­bej­de med Ste­en Beck. Kon­fe­ren­cen åbner med et teo­re­tisk didak­tisk og prak­sis­re­flek­te­ren­de oplæg af Ste­en Beck om for­ma­tiv feed­ba­ck og run­des af med et oplæg ved Ste­fan Her­mann, rek­tor ved pro­fes­sions­højsko­len Metropol.

Til­mel­ding: Følg links i pdf nedenfor.

Eventkategorier: