En sort for­tid: Dansk Vestin­di­en i nuti­dens erindring

Hvor­når

26. okto­ber 2016 
09:30 — 15:45

Hvor

Rød­kil­de Gymnasium
Rød­kil­de­vej 42, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

Den 31. marts 2017 er det hund­re­de år siden at det dan­ske flag blev sæn­ket på St. Tho­mas, og det ame­ri­kan­ske flag blev hejst. Dan­sker­ne hav­de ved lan­dets før­ste fol­ke­af­stem­ning solgt øer­ne til USA efter næsten to hund­re­de års ejer­skab, og der­ved blev et langt kapi­tel i dansk histo­rie afslut­tet. Som så man­ge andre begi­ven­he­der kom histo­ri­en om Dansk Vestin­di­en og Dan­mark som koloni­magt op på hyl­den og blev en del af en lang og kom­pleks Danmarkshistorie.

Men hvor­dan erin­dres den­ne for­tæl­ling af nuti­dens dan­ske­re? Og hvil­ke for­tæl­lin­ger bli­ver egent­lig for­talt? Er det histo­ri­en om Peter von Schol­ten, der i 1848 befri­e­de sla­ver­ne fra deres læn­ker, eller er det histo­ri­en om Bud­dhoe, der gik i spid­sen for en stor fol­ke­mæng­de for at kræ­ve deres fri­hed? Er det en histo­rie om en han­dels­na­tion, der skab­te vel­stand og luksus for den dan­ske befolk­ning, hvil­ket sta­dig ses i man­ge stor­slå­e­de byg­nings­vær­ker i hoved­sta­den, eller er det en histo­rie om umen­ne­ske­li­ge leve­vil­kår for fri­heds­be­rø­ve­de afri­ka­ne­re, der sled sig ihjel under den bræn­den­de sol på St. Croix?

Det­te emne om Dan­mark og Dansk Vestin­di­en viser om noget, hvor­dan histo­ri­en kan for­tæl­les og huskes på man­ge måder. For at for­tæl­le mere om det­te kom­mer Lou­i­se Sebro fra Natio­nal­mu­se­et, for at tage os med til­ba­ge i tiden og se på histo­ri­en fra en afro­ca­ri­bi­sk syns­vin­kel. Der­ef­ter tager jour­na­list og TV-pro­du­cent Alex Frank Lar­sen os med til­ba­ge til nuti­den for at se på ”Dan­marks glem­te sla­ver: Sla­ver­nes Slægt”: ”I optak­ten til 100-året i 2017 for sal­get af de dansk-vestin­di­ske øer til USA sæt­ter den ydre ver­den nyt fokus på Dan­marks sla­ve­tid, men hvor­dan ser det ud her­hjem­me? Vi har ver­dens bed­ste sla­vear­ki­ver og tusin­der af dan­ske efter­kom­me­re efter sla­ver. Men hvad bety­der det for histo­ri­eskriv­nin­gen, for for­mid­lin­gen og den offent­li­ge bevidst­hed? Hvor­for ved vi så lidt om det­te dra­ma­ti­ske kapi­tel i vores egen histo­rie?”. Alex Frank Lar­sen har bl.a. pro­du­ce­ret tre TV-seri­er om den dan­ske sla­ve­tid og dens spor i nuti­den samt udgi­vet en bog om emnet. Efter det­te vil Kri­sti­an Iver­sen og Ulla Neder­gård Peder­sen, for­fat­ter­ne af bogen Dan­marks­hi­sto­ri­en mel­lem erin­dring og glem­sel (2014), for­tæl­le om erin­drings­hi­sto­rie som meto­de i gym­na­siets histo­ri­e­un­der­vis­ning, og der­ved give en meto­disk til­gang til histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Sidst kom­mer besty­rel­ses­med­lem Hei­di Fun­der og for­tæl­ler om det sid­ste nye fra bestyrelsen.

Pro­gram:

09.30 – 10.00 Vel­komst med kaf­fe og rundstykker

10.00 – 11.15   Fored­rag ved Lou­i­se Sebro

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.45   Fored­rag ved Alex Frank Larsen

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Erin­drings­hi­sto­rie ved Kri­sti­an Iver­sen og Ulla Neder­gård Pedersen

14.45 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.30 Nyt fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ved Hei­di Funder

15.30 – 15.45 Afslutning

 

Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Rød­kil­de­vej 42, 7100 Vejle.

Pris: 850 kr.

Til­mel­ding: Bin­den­de til­mel­ding sene­st 1.10.16 til regio­nal­se­kre­tær Sig­ne Wilcke, sw@roedkilde-gym.dk. Husk at opgi­ve din sko­les EAN-nummer.

 

På gen­syn til et højak­tu­elt kur­sus den 26. okto­ber 2016.

Sig­ne Wilcke

Eventkategorier: