Skræd­der­sy­et Indiensforløb

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 10. sep­tem­ber 2019, fra 09:45 til 16:00
 • Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um
 • Pris: 995
 • Kon­takt: Chri­sti­na Spang­gaard, christinaspanggaard@gmail.com

 • Mang­ler du inspira­tion til at opfyl­de lære­plans­kra­vet om for­løb, der tager udgangs­punkt i ”sam­fund og kul­tu­rer uden for Euro­pa og USA”, eller er du bare inter­es­se­ret i nye vink­ler på din under­vis­ning i Indi­en, så er det­te kur­sus noget for dig. Indi­en­s­eks­pert og for­fat­ter til bogen ”Brud­styk­ker af det moder­ne Indi­en” Peter Johan­sen leve­rer et skræd­der­sy­et dia­kront for­løb med nedslag i to udvalg­te emner inden for indisk histo­rie. På kur­set får du kil­de­ma­te­ri­a­le og spørgs­mål, der er til­pas­set gym­na­sie­e­le­ver samt muli­ge vink­ler for diskussion.

  De to emner er:

  • Mogul­ri­get — da mus­li­mer­ne her­ske­de over Indien
   • Vi ser nær­me­re på Indi­ens mus­lim­ske æra fra cir­ka 1500–1800. Hvad ken­de­teg­ne­de mogu­ler­nes sty­re? Hvor­dan præ­ge­de de Indi­en? Og ikke mindst; hvor­dan bru­ges histo­ri­en i den nuvæ­ren­de kamp mel­lem seku­la­ri­ster og hindunationalister?
  • Gand­hi — man­den, myten og glorien
   • Gand­hi er nok den mest kend­te inder i Vesten. Alli­ge­vel er vores for­stå­el­se af ham præ­get af mis­for­stå­el­ser og vrang­bil­le­der. Vi går tæt­te­re på Gand­hi. Vi skil­ler man­den fra myten, og ser på hvad han bety­der for Indi­en i dag. 

  De valg­te emner repræ­sen­te­rer to af de mest skel­sæt­ten­de begi­ven­he­der i nye­re Sydasi­a­tisk histo­rie, og træk­ker sta­dig spor gen­nem det indi­ske sam­fund. Sam­ti­dig har emner­ne en væsent­lig erin­drings­hi­sto­risk betyd­ning, og bru­ges aktivt i de poli­ti­ske og kul­tu­rel­le kam­pe i Indi­en i dag.

  Tid: 10.september 2019, kl. 9.45 ‑16.00.

  Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Nør­re­bro­ga­de 88, 7000 Fredericia.

  Pris:  995 kr.

  Til­mel­ding via GL

  Pro­gram:

  09.45–10.15  Vel­komst med kaf­fe og boller

  10.15–12.15 Peter Johan­sen med sær­lig fokus på mogulriget

  12.15–13.00  Frokost

  13.00–15.00 Peter Johan­sen med sær­lig fokus på Gandhi

  15.00–15.15  Kaf­fe og kage

  15.15–15.45  Evt. fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vollmond

  15.45–16.00 Nyt fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen v/ Hei­di Funder

  NB: Det er ikke nød­ven­digt at ind­ta­ste GL-medlemsnummer.

  Vel mødt

  /Christina Spang­gaard, regions­se­kre­tær for Syddanmark

   

  Bil­le­de: Taj Mahal, Indi­en. Foto­graf: Chri­stop­her John SSF, Fli­ckr, bil­le­de  CC Licens 2.o


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Event tags: Eventkategorier:

  1 kommentar til “Skræd­der­sy­et Indiensforløb

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.