Rej­se­kur­sus til Dansk-Vestindien

Hvor­når

16. april 2018 til 24. april 2018 
Hele dagen 

Hvor

Fre­de­rik­s­ted
442 Strand St„ Fre­de­rik­s­ted, Vir­gin Islands 

Begi­ven­heds­ty­pe

I for­bin­del­se med jubilæumsår­et 2017 for sal­get af de Vestin­di­ske øer udby­der Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF et rej­se­kur­sus til Sankt Croix og Sankt Tho­mas. Alle­re­de i åre­ne op til jubilæumsår­et er de vestin­di­ske øer kom­met i fokus igen, bl.a. gen­nem tv-seri­en Sla­ver­nes slægt af Alex Frank Lar­sen eller gen­nem skøn­lit­teræ­re vær­ker som Thor­kild Han­sens tri­lo­gi Sla­ver­nes kyst, Sla­ver­nes ski­be og Sla­ver­nes øer. End­vi­de­re har der fag­lit­terært også vist sig inter­es­se for emnet, som eksem­pel­vis Kåre Laurings bog Sla­ver­ne dan­se­de og holdt sig lysti­ge eller Per Jen­sens Fru Jen­sen og på det sene­ste er der kom­met en del ny lit­te­ra­tur her­om (se anmel­del­ser­ne her i Noter). Men ikke kun for­ti­den er for­søgt gen­be­lyst. Nuti­dens debat i pres­sen kom­mer fra tid til anden ind på, om nuti­dens Dan­mark bør sige und­skyld end­si­ge kom­pen­se­re for for­ti­dens Dan­marks rol­le som slavenation.

Rej­se­kur­set sig­ter der­for mod at kva­li­fi­ce­re del­ta­ger­nes fag­lig­hed og for­stå­el­se af histo­ri­en om Dan­mark som kolo­ni-nation i en for­ti­dig og nuti­dig kon­tekst gen­nem gui­de­de ture i bl.a. Chri­sti­an­sted, Char­lot­te Amai­lie, Fre­de­rik­s­ted, hvor Peter von Schol­ten fra byens fort i 1848 prok­la­me­re­de sla­ver­nes fri­hed i 1848, og hvor vi besø­ger Free Guts (det områ­de hvor de fri­giv­ne sla­ver boe­de). Et besøg plan­ta­gemu­se­et Whim vil give et ind­tryk af arbej­det i suk­ker­rør­s­plan­ta­ger­ne. Her­u­d­over arbej­des der på et sko­le­be­søg, fulgt af et besøg på uni­ver­si­te­tet på St. Croix sam­men med den ansvar­li­ge for cur­ri­culum. Ende­lig påtæn­kes et besøg i det fal­de­fær­di­ge Rich­mond fængsel. Til at let­te for­dø­jel­sen af de man­ge ind­tryk, til­stræ­ber vi at få ind­lagt et besøg på Cruzan rom­destil­le­ri på St. Croix.

Tids­punk­tet for rej­sen er: 16.–24. april (evt. med mulig­hed for indi­vi­du­elt til­køb af ekstra dage).

Del­ta­ge­ran­tal: Cir­ka 25 | Til­mel­ding: Pr. mail til kon­takt­per­so­ner, først til mølle

Kon­takt­per­so­ner:


Hei­di Fun­der


Las­se Taa­gaard

Arran­gør: Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

Pris: 16.500 kr. (enkelt­væ­rel­ses­til­læg ca. 3.950 kr.).

Der tages for­be­hold for ændrin­ger i pro­gram­met, der udsen­des senere.

Opda­te­ring: Dansk Vestin­di­en i linkbiblioteket

Hvis du skal lave et for­løb, så er her nog­le gode res­sour­cer. Du kan selv til­fø­je links til vores link­bi­bli­o­tek (log ind og se nederst på siden), hvis vi har glemt nogen.

 

Opret et for­løb i en gruppe

Måske har du lyst til at invi­te­re kol­le­ger til at spar­re om et for­løb? Opret en grup­pe her på historielaerer.dk til det, som andre kolo­ni­nør­der kan til­mel­de sig. (det kræ­ver login)

 

(Bil­le­dud­snit: akti­vi­tet på hav­ne­plad­sen i Chri­sti­an­sted i 1815. Det var den vig­tig­ste by og rege­rings­sæ­det på de dansk-vestin­di­ske øer på den tid. Foto: Rigs­ar­ki­vet. Fra Sta­tens Arki­ver. Lånt fra danmarkshistorien.dk)

Eventkategorier: