Regions­kur­sus på Mid­delal­der­cen­tret i Nykø­bing Falster

Hvor­når

1. novem­ber 2018 
09:00 — 15:00

Hvor

Mid­delal­der­cen­tret
Ved Ham­borgsko­ven 2–4, Nykø­bing Fal­ster, 4800 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­ding: Send en mail til regions­se­kre­tær, Sti­ne Thys­sen, ST@nykgym.dk

Dead­li­ne for til­mel­ding: Fre­dag d. 12/10

Pro­gram

9:00–9.30: Ankomst, kaf­fe og brød

9.30–10:00: Intro til muse­ums­for­mid­ling generelt.

Muse­ums­in­spek­tør på Mid­delal­der­cen­tret Thit Birk Peter­sen, giver en intro­duk­tion til, hvor­dan muse­er­ne arbej­der med histo­ri­e­for­mid­ling til unge — og deres voksne.

Hun vil kom­me ind på følgende:

  1. a) Muse­er og historieformidling

Hvad er det muse­er kan i for­hold til at gøre histo­ri­en nær­væ­ren­de og rele­vant gen­nem auten­ti­ske gen­stan­de, histo­ri­ske ste­der og histo­ri­er med lan­ge per­spek­ti­ver? Har muse­er­ne rele­vans for unge? Har muse­er­ne et lære­rings­po­ten­ti­a­le? (selv­om Mid­delal­der­cen­tret ikke er et typisk muse­um og vi ikke har nog­le ori­gi­na­le gen­stan­de, har jeg arbej­det med for­mid­ling i det etab­le­re­de muse­ums­væ­sen og kan sag­tens tale om det­te ele­ment alligevel).

  1. b) Hvil­ken ret­ning nu?

Muse­er­ne udvik­ler sig i dis­se år. Digi­ta­le medi­er er ble­vet meget popu­læ­re og har helt sik­kert deres beret­ti­gel­se i muse­ums­for­mid­lin­gen, men der er også en anden vej, den ana­log vej, som Mid­delal­der­cen­tret er for­ta­ler for. Her skal ele­ver­ne tale med de for­mid­le­re, der er i køb­sta­den og de skal se op fra deres tele­fon. Hvad er styr­ker og svag­he­der i de to for­mer for for­mid­ling i en museumskontekst?

  1. c) Under­vis­ning for gym­na­si­er­ne på Middelaldercentret

Mid­delal­der­cen­tret til­by­der tids­rej­ser og for­dy­bel­se. Vi arbej­der med 3‑delte for­løb — for­be­re­del­se- besøg og efter­be­hand­ling. Dog har vi ikke man­ge for­løb mål­ret­tet spe­ci­fikt gym­na­si­er­ne, men det­te arbej­des der på i net­op det­te øje­blik og input og ønsker modtages!

10:15–11:45

Rund­t­ur på Mid­delal­der­cen­tret. I vil kom­me på en lil­le tids­rej­se 610 år til­ba­ge i tiden til Sund­kø­bing, en imag­i­nær køb­stad i begyn­del­sen af 1400-tal­let. Året er 1408. Byen er opbyg­get efter arkæ­o­lo­gi­ske, skrift­li­ge og iko­no­gra­fi­ske kil­der og viser et øje­bliks­bil­le­de af, hvor­dan en by i mid­delal­de­ren måske har set ud. Hvor­for har vi valgt et spe­ci­fikt år, hvor­for den­ne form for for­mid­ling — leven­de for­mid­ling? Og hvad er vores grund­lag for de ting, vi viser og siger?

12–13 Mid­delal­der­buf­fet i Den Gyld­ne Svane

13–13:30 Hvad kan man som gym­na­sie­klas­se bru­ge Mid­delal­der­cen­tret til? Hvad kan vores for­mid­lings­form i en gym­na­sie­klas­se? Hvil­ke fag kan anven­des hos os — vi fav­ner bredt og alt er base­ret på tværfaglighed.

13:30–14:00 afrun­ding og kaffe/kage

14–15 Nyt fra for­e­nin­gen og hvad rører sig i regionen?

Eventkategorier: