Reformationen og det danske samfund

Reformationen og det danske samfund

OBS: Dette kursus er historie! 🙂

 • Tid: 20. maj 2017 — 21. maj 2017
 • Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet
 • Pris: Vari­e­rer — læs nær­me­re ved til­mel­ding.

 • I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et.
  Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks stør­ste eks­per­ter og bed­ste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nog­le uden­land­ske hoved­ta­le­re, der­i­blandt den ver­den­skend­te pro­fes­sor Fran­cis Fukuy­a­ma fra Stan­ford Uni­ver­si­ty.
  Kon­fe­ren­cen bli­ver afholdt d. 20. og 21. maj 2017 i Søau­di­to­ri­er­ne, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Bart­hol­ins Alle 3, 8000 Aar­hus C. Des­u­den bydes der på en festaf­ten i Musik­hu­set i Aar­hus med kon­cert. Mid­dag kan til­kø­bes.

  Kon­fe­ren­cen arran­ge­res i sam­ar­bej­de med Fol­ke­u­ni­ver­si­tet i Aar­hus på veg­ne af Præ­si­di­et for Refor­ma­tions­ju­bilæ­et 2017. Vær­ter for kon­fe­ren­cen er Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Kom­mu­ne.

  Der er mulig­hed for at til­mel­de sig kon­fe­ren­cen på http://matchpoints.au.dk/til­mel­ding-og-over­nat­ning/

  Læs mere om kon­fe­ren­cen på: http://matchpoints.au.dk/


  Tilføj til din kalender

  0 iCal

  For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

  Skriv en kommentar

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.