Refor­ma­tio­nen og det dan­ske samfund

Hvor­når

20. maj 2017 til 21. maj 2017 
Hele dagen 

Hvor

Aar­hus Universitet
Bart­hol­ins Alle 3, Aarhus 

Begi­ven­heds­ty­pe

I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under reformationsjubilæet.
Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks stør­ste eks­per­ter og bed­ste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nog­le uden­land­ske hoved­ta­le­re, der­i­blandt den ver­den­skend­te pro­fes­sor Fran­cis Fukuy­a­ma fra Stan­ford University.
Kon­fe­ren­cen bli­ver afholdt d. 20. og 21. maj 2017 i Søau­di­to­ri­er­ne, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Bart­hol­ins Alle 3, 8000 Aar­hus C. Des­u­den bydes der på en festaf­ten i Musik­hu­set i Aar­hus med kon­cert. Mid­dag kan tilkøbes.

Kon­fe­ren­cen arran­ge­res i sam­ar­bej­de med Fol­ke­u­ni­ver­si­tet i Aar­hus på veg­ne af Præ­si­di­et for Refor­ma­tions­ju­bilæ­et 2017. Vær­ter for kon­fe­ren­cen er Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Kommune.

Der er mulig­hed for at til­mel­de sig kon­fe­ren­cen på http://matchpoints.au.dk/til­mel­ding-og-over­nat­ning/

Læs mere om kon­fe­ren­cen på: http://matchpoints.au.dk/

Eventkategorier: