Østens gigan­ter — Modi og Putin

Hvor­når

11. sep­tem­ber 2018 
09:30 — 15:15

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger lukket 

Hvor

Fre­de­ri­cia Gymnasium
Nør­re­bro­ga­de 88, Fre­de­ri­cia, 7000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Både Putin og Modi bru­ger histo­rie i deres natio­na­le iden­ti­tets­dan­nel­ses­pro­jekt. Putin bru­ger inter-natio­na­le sports­be­gi­ven­he­der til at præ­ge rus­sisk natio­nal iden­ti­tet, mens Modi og hin­du­na­tio­na­li­ster­ne bru­ger histo­rie i deres poli­ti­ske vir­ke. Beg­ge emner tager afsæt i ele­ver­nes sam­tid og kan sam­ti­dig opfyl­de lære­pla­nens krav om ”at mindst et for­løb skal tage udgangs­punkt i kul­tu­rer uden­for Euro­pa og USA”.

 

Pro­fes­sor Hans Bon­de. Eli­tespor­tens betyd­ning for den putin­ske kro­p­skult i nuti­dens Rusland

Ikke-vest­li­ge lan­de som Kina, Rusland, Qatar og Aser­ba­jds­jan har i løbet af de sene­ste årti­er for alvor fået øjne­ne op for bru­gen af sport­s­li­ge mega-events til at ska­be pro­pa­gan­da for deres hel- eller halvau­to­ri­tæ­re sty­re­for­mer. I sær­de­les­hed har Rusland under Vla­di­mir Putin søgt at bru­ge spor­ten som en kæm­pe pompøs kulis­se for præ­si­den­tens magtu­dø­vel­se tyde­ligst mar­ke­ret ved de olym­pi­ske lege i Sochi i 2014, hvor der ikke blot fore­gik omfat­ten­de rus­sisk statsdo­ping, men hvor hele kom­plek­set er ble­vet videre­ført med en fort­lø­ben­de cir­ku­la­tion af for­mel-I-løb og skak-VM, hvori­gen­nem Putin kan bestyr­ke sin pagt med sit folk i fest­li­ge for­mer og uden om tra­di­tio­nel­le demo­kra­ti­ske kanaler.

 

Cand. phil. Peter Johan­sen. Kam­pen om Indi­ens sjæl: Hin­du­na­tio­na­li­ster­nes brug af historien

For et par år siden vak­te Indi­ens hin­du­na­tio­na­le stats­mi­ni­ster Naren­dra Modi opsigt, da han i for­bin­del­se med ind­vi­el­sen af et hospi­tal frem­hæ­ve­de ele­fant­g­u­den Ganesha som eksem­pel på for­ti­dens indi­ske læge­kunst: “Der må have været en kirurg, som pla­ce­re­de et ele­fant­ho­ved på en men­ne­ske­krop og der­ved opfandt pla­stik­kirur­gi”, sag­de han og nævn­te her­ef­ter sagn­fi­gu­ren Kar­na som et leven­de bevis på tid­lig indisk stam­cel­le­forsk­ning. Modis udta­lel­ser gik ver­den rundt og blev hånet af den libe­ra­le, engelsk­spro­ge­de pres­se i Indi­en. Men hos den hin­du­na­tio­na­le høj­re­fløj faldt talen i god jord, og fle­re højt­stå­en­de BJP-folk har siden kom­met med til­sva­ren­de ekso­ti­ske bemærk­nin­ger, f.eks. at sagn­kon­gen Rama fløj til Sri Lanka i ver­dens før­ste fly­ve­ma­ski­ne, for (mindst) 3.000 år siden.

Hin­du­na­tio­na­lis­men – den stær­ke­ste ide­o­lo­gi­ske kraft i Indi­en i dag – byg­ger på en grund­læg­gen­de for­tæl­ling om stor­hed og fald, som også udgør ker­nen i dens legi­ti­mi­tet: Indi­en var ver­dens­hi­sto­ri­ens før­ste og stør­ste civi­li­sa­tio­nen, et højt­ud­vik­let hin­du­i­stisksam­fund præ­get af vel­stand og har­moni. Men så kom mus­li­mer­ne og bri­ter­ne, der træl­bandt hin­du­er­ne i 1000 år. I 1947 føje­de Kon­gres­par­ti­et spot til ska­de, da de – anført af Nehru og Gand­hi – for­møb­le­de en histo­risk chan­ce for at gen­ska­be det hin­du­i­sti­ske ide­al­sam­fund. Først nu, med Naren­dra Modis jord­s­kreds­sejr i 2014, lys­ner det i øst. Mener hin­du­na­tio­na­li­ster­ne. Vel­kom­men til et fored­rag, der stil­ler skar­pt på den hin­du­na­tio­na­le kul­tur­kamp, der net­op nu er ved at ska­be en ny for­tæl­ling om Indi­en. Hvor­dan bru­ges histo­ri­en? Og hvor­dan fol­der den sig ud i prak­tisk politik?

 

Pro­gram for dagen, 11. sep­tem­ber 2018:

09.30–10.00  Vel­komst med kaf­fe og boller

10.00–11.15 Fored­rag ved pro­fes­sor Hans Bonde

11.15–11.30  Pau­se

11.30–12.45 Fored­rag ved Peter Johansen

12.45–13.30  Frokost og farvel

 

Sted:Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Nør­re­bro­ga­de 88, 7000 Fredericia

Pris:800 kr.

Bin­den­de til­mel­ding sene­st 20.august 2018 til regions­se­kre­tær Chri­sti­na Spang­gaard, cs@fr-gym.dkeller via Historielærer-sitet.

Vel mødt! /Christina Spanggaard

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: