Nor­disk Historikermøde

Hvor­når

15. august 2017 til 18. august 2017 
00:00

Hvor

Aal­borg Kon­gres & Kul­tur Center
Euro­pa plads 4, Aal­borg, 9000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Nor­disk Histo­ri­ker­mø­de i Aalborg 

Den 15.–18. august 2017 afhol­des det 29. Nor­di­ske Histo­ri­ker­mø­de i Aal­borg Kon­gres & Kul­tur Cen­ter, og der er net­op åbnet op for tilmelding!

Der har været afholdt nor­di­ske histo­ri­ker­mø­der siden 1905, og siden Anden Ver­denskrig har der været tra­di­tion for, at kon­fe­ren­cen cir­ku­le­rer mel­lem de enkel­te nor­di­ske lan­de. For­må­let er at ska­be de bedst muli­ge ram­mer for, at histo­ri­ke­re – hvad enten de er ansat på uni­ver­si­te­ter, muse­er, arki­ver eller i gym­na­siesko­len – kan mødes med fag­fæl­ler på tværs af lan­de­græn­ser­ne i Nor­den med hen­blik på videns­ud­veks­ling, net­værks­dan­nel­se, tæt­te­re sam­ar­bej­de og gen­si­dig inspiration.

Nu er det alt­så Dan­marks tur til at være vært, og histo­ri­ker­mø­det arran­ge­res den­ne gang af Histo­ri­estu­di­et ved Aal­borg Uni­ver­si­tet i tæt sam­ar­bej­de med Den Nor­di­ske Histo­ri­ker­ko­mité, som består af repræ­sen­tan­ter fra de histo­ri­ske for­e­nin­ger i de fem nor­di­ske lan­de. Arran­gø­rer­ne for­ven­ter at se omkring 600 histo­ri­ke­re, hvil­ke er fle­re end nor­malt. Det er der man­ge grun­de til, men en af dem er, at det er lyk­ke­des at fin­de et tema med en vis klang­bund og træk­ke en serie gode hoved­ta­le­re til byen.

 

Tema

Som ved andre sto­re kon­fe­ren­cer er der en vis tra­di­tion for at for­sy­ne det enkel­te Nor­di­ske Histo­ri­ker­mø­de med et over­ord­net, tema­tisk omdrej­nings­punkt, som del­ta­ger­ne kan væl­ge at ori­en­te­re sig i for­hold til, i det omfang de fin­der det rele­vant. Tema­et for Nor­disk Histo­ri­ker­mø­de 2017 er: “Refor­ma­tions – Res­ha­ping Cul­tu­re and Environment”.

En ”refor­ma­tion” beteg­ner den pro­ces, som går ud på at for­an­dre en til­stand – som regel under hen­vis­ning til en til­stand eller tan­ke­gang, der opfat­tes som bed­re eller mere oprin­de­lig. Oftest for­bin­des begre­bet med det histo­ri­ske for­løb, der fandt sted i kølvan­det på, at Mar­tin Lut­her i 1517 – dvs. præ­cis 500 år for­ud for Nor­disk Histo­ri­ker­mø­de 2017 – ophæng­te sine 95 teser på døren til Wit­ten­berg Slotskir­ke. Men krav om refor­mer fin­der løben­de sted, og de efter­føl­gen­de for­an­drings­pro­ces­ser er klas­si­ske stu­di­eob­jek­ter for histo­ri­ke­re. Såle­des er det i 2017 også 30-året for FN-rap­por­ten Vor fæl­les Frem­tid, som med Gro Har­lem Brundt­land i spid­sen lan­ce­re­de beho­vet for en refor­me­ring af natur­sy­net. Nor­disk Histo­ri­ker­mø­de hand­ler dog om mere end fejrin­gen af to mar­kan­te jubilæ­er. Det kan man bl.a. ori­en­te­re sig om på Histo­ri­ker­mø­de­ts hjem­mesi­de, hvor man på den fore­lø­bi­ge pro­gram­over­sigt kan dan­ne sig et over­blik over ind­hold og omfang af de man­ge tema­ti­ske ses­sio­ner, rund­bord­s­dis­kus­sio­ner og frie præsentationer.

 

Hoved­ta­le­re

Histo­ri­ker­mø­de­ts før­ste hoved­ta­ler er histo­ri­e­pro­fes­sor David Armi­ta­ge ved Har­vard Uni­ver­si­ty. Han er vil slå møde­ts tema an og gøre sig tan­ker om histo­ri­ke­rens rol­le i nuti­dens reform­pro­ces­ser med udgangs­punkt i udgi­vel­sen The History Mani­fe­sto, som udkom på Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press i 2014 og som har haft mas­siv omta­le og gjort ham til en af nuti­dens mest omtal­te historikere.

Mødet anden hoved­ta­ler Pro­fes­sor Lyn­dal Roper fra Uni­ver­si­ty of Oxford, der net­op i for­bin­del­se med refor­ma­tions­ju­bilæumsår­et har udgi­ver en bio­gra­fi om den pro­te­stan­ti­ske refor­ma­tions hoved­fi­gur Mar­tin Lut­her – en bog som hun er ble­vet bedt om at tage udgangs­punkt i og præ­sen­te­re kon­klu­sio­ner­ne fra. I det hele taget er hun en af tidens før­en­de ken­de­re af Refor­ma­tio­nens histo­rie med sit omfat­ten­de for­fat­ter­skab om kvin­der, køn, frem­stil­lin­gen af hek­se og hek­se­kunst, samt frygt og fer­ti­li­tet i Refor­ma­tio­nens Europa.

Der­u­d­over får kon­fe­ren­cen besøg af Sver­ker Sör­lin fra Kung­liga Tek­nisk Högsko­lan i Sto­ck­holm, der for omkring 20 år siden blev Nor­dens før­ste pro­fes­sor i mil­jøhi­sto­rie og som vil tage udgangs­punkt i de sene­ste tre­di­ve års gene­rel­le bevidst­gø­rel­se omkring mil­jø, foru­re­ning og bære­dyg­tig­hed og deres betyd­ning for historieskrivningen.

Ende­lig kan Histo­ri­ker­mø­det præ­sen­te­re en ære­gæst, nem­lig Islands nyud­nævn­te præ­si­dent Gud­ni Th. Johan­nes­son, der ind­til for­ny­lig var histo­ri­e­pro­fes­sor ved uni­ver­si­te­tet i Reykjavik. Han vil optræ­de i sam­ta­le med fhv. che­fre­dak­tør Bo Lide­gaard. Her­u­d­over vil man kun­ne nyde musik­ken af Orke­ster Nor­den, del­ta­ge på eks­kur­sio­ner i Nord­jyl­land, i fle­re recep­tio­ner og en enkelt fest­mid­dag, hvor man kan over­væ­re, når der for før­ste gang vil bli­ve uddelt i Nor­disk Histo­ri­e­bogs­pris. Der vil des­u­den være en histo­ri­e­bogs­ud­stil­ling med del­ta­gel­se af dan­ske og uden­land­ske forlag.

 

Til­mel­ding

Til­mel­ding fore­går frem til 1. august via kon­fe­ren­cens hjem­mesi­de: www.nhm.aau.dk

Alle spørgs­mål kan ret­tes til kon­fe­ren­cens gene­ral­se­kre­tær Poul Due­da­hl på duedahl@cgs.aau.dk

 

Eventkategorier: