Natio­na­le iden­ti­te­ter i Norden

Hvor­når

16. marts 2018 
10:00 — 16:30

Hvor

Lund Kated­ralsko­le
Sto­ra Söder­ga­tan 22, Lund, 222 23 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­fa­get og histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen har fra sin fød­sel været tæt knyt­tet til spørgs­må­let om natio­nal iden­ti­tet, og selv­om vi lever i en tid præ­get af glo­ba­li­se­ring og euro­pæ­i­se­ring er der ikke noget der tyder på, at de natio­na­le iden­ti­te­ter er på vej til at dø ud. Den sven­ske og den dan­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning udby­der i fæl­les­skab et kur­sus, hvor vi vil sæt­te fokus på kon­struk­tion og for­an­dring af natio­na­le iden­ti­te­ter i Nor­den med sær­ligt fokus på områ­der med skif­ten­de stats­ligt tilhørsforhold.

Kur­set byder på såvel aka­de­mi­ske oplæg af højt pro­fi­le­re­de for­ske­re på områ­det, som mulig­hed for udveks­ling af erfa­rin­ger om, hvor­dan vi behand­ler dis­se emner på tværs af græn­ser og undervisningstraditioner.

Tid: 16/3 2018 kl. 10–16:30

Sted: Kated­ralsko­lan, Sto­ra Söder­ga­tan 22, Lund

Pris: 750 svenske/ 560 dan­ske kr.

Til­mel­ding til David Kyng på david@kyng.dk sene­st 1/3. Dan­ske del­ta­ge­re skal angi­ve sko­le og EAN-nr. ved tilmelding.

Kur­sus­sprog: Svensk/dansk

 

Oplægs­hol­de­re:

  • Han­ne San­ders (Pro­fes­sor ved Histo­riska insti­tu­tio­nen i Lund) er oprin­de­ligt fra Køben­havn, men har siden 1993 boet og arbej­det i Sve­ri­ge. Hun er kul­tur­hi­sto­ri­ker med sær­lig inter­es­se for natio­na­lis­me, seku­la­ri­se­ring og stats­græn­ser og dis­ses betyd­ning for men­ne­skers hver­dag. Har bidra­get til tal­ri­ge publi­ka­tio­ner om dis­se emner, bl.a. ”Efter Roskil­de­fre­den 1658 : Skå­neland­s­ka­pen och Sve­ri­ge i krig och fred” (2008)
  • Uffe Øster­gaard er pro­fes­sor eme­ri­tus fra CBS (Køben­havn). Har været en cen­tral og kon­tro­ver­si­el bidrag­sy­der til dis­kus­sio­ner­ne om natio­na­le iden­ti­te­ter siden 1980’erne — både inden for aka­de­mia og i den bre­de­re offent­li­ge debat. Har sene­st bl.a. udgi­vet ”Hvor­for er dan­sker­ne dan­ske?” (2017)

 

Fore­lø­bigt program:

10:00–10:30: Ankomst, vel­komst m.m.

10.:30–12:00: Han­ne San­ders: Skå­neland­s­ka­pen efter Roskil­de­fre­den 1658. Danskt, svenskt eller annat?

12–13: Lunch

13:00–14:30: Uffe Øster­gaard: Det olden­burg­ske monar­ki og Vasa-sta­ten 1523 til 1809/1814/1864/1905/ 1918/1920. Fra kong­lo­me­rat­sta­ter til nationalstater’

14:30–14:45: Pau­se

14:45–15:15: Kor­te oplæg om histo­ri­e­un­der­vis­ning i Sve­ri­ge og Danmark

15:15–16:15: Arbej­de i grup­per på tværs af lan­de­ne. Udar­bej­del­se af for­slag til under­vis­nings­for­løb om natio­nal iden­ti­tet i områ­der med skif­ten­de stats­ligt tilhørsforhold.

16:15–16:30: Opsam­ling og afslutning

 

Håkan Dani­els­son                                                                       

Histo­ri­elärar­nas före­ning (HLF)

 

David Kyng

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et & HF (DHTA)

Eventkategorier: