Kul­tur­mø­der 2016 (KS)

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 22. febru­ar 2016, fra 09:00 til 16:00
 • Sted: Oden­se Kated­ralsko­le
 • Pris:
 • Kon­takt: Jen­ny Strid, jennystrid@privat.dk

 • Nye vink­ler på tema­et:  Kul­tur­mø­der i 2016
  — spæn­den­de fag­lig inspira­tion til under­vis­ning i KS.

  PROGRAM:

  9.00 Mor­gen­mad.

  9.30–11.00 Oplæg ved Jakob Egholm Feldt, histo­ri­ker ansat på Insti­tut for Kul­tur og Iden­ti­tet på Roskil­de Uni­ver­si­tet, hvor han for­sker i kul­tur­kon­flik­ter. I oplæg­get vil der bli­ve foku­se­ret på, hvad en kul­tur er og med udgangs­punkt i Isra­el Palæsti­na kon­flik­ten vil han for­kla­re hvor­dan kon­flik­ten påvir­ker kul­tur­mø­det mel­lem krist­ne, mus­li­mer og jøder i Europa.

  11.00–12.10 Meto­de­op­læg – inspira­tion til, hvil­ke KS-meto­der kan vi anven­de i under­vis­nin­gen under tema­et: Kul­tur­mø­der i 2016.

  12.15–13.00 Frokost

  13.00–14.15 Oplæg af Hans Hen­rik Faf­ner, kor­re­spon­dent på Wee­ken­da­vi­sen og bosat i Tel Aviv. Faf­ner vil bl.a. tage afsæt i sine ople­vel­ser i Isra­el og Vest­bred­den. Hvil­ken hold­ning har jøder og palæsti­nen­se­re i Isra­el til den isra­elsk ara­bi­ske konflikt?

  14.15–15.30 Hvor­dan gøres faget anven­del­ses­o­ri­en­te­ret? Inspira­tion til KS-under­vis­ning i praksis.

  15.30–16-00 Fag­kon­su­len­ter­ne: Hvad sker der i KS faget?

  ___________
  Pris: KUN 985,- pr. per­son (inkl. mor­gen­mad og frokost).

  Til­mel­ding: skal ske via en mail til Jens Peter Lar­sen: jpl_larsen@yahoo.dk. Da kur­set er arran­ge­ret af KS-fagets 3 fag­li­ge for­e­nin­ger for­ven­ter vi et stort frem­mø­de så tal med din fag­grup­pe og til­meld jer hur­tigst muligt så I sik­rer jer en plads.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal