Histo­ri­e­fa­get på Ener­gi­mu­se­et — gør din histo­ri­e­un­der­vis­ning levende

Historiefaget på Energimuseet - gør din historieundervisning levende

Hvor­når

29. sep­tem­ber 2022 
09:30 — 15:00

Hvor

Ener­gi­mu­se­et Bjerringbro
Bjer­ring­brovej 44, Bjer­ring­bro, Region Midtjyl­land, 8850 

Begi­ven­heds­ty­pe

Kur­sus på Ener­gi­mu­se­et tors­dag den 29. sep­tem­ber kl. 9.30–15.00

Vel­kom­men til en spæn­den­de dag om tek­no­lo­gi­hi­sto­rie i det 20. århund­re­de, hvor du får mas­ser af inspira­tion til din egen under­vis­ning. Muse­et er des­u­den et oplagt mål for eks­kur­sio­ner i histo­ri­e­fa­get og i tvær­fag­li­ge for­løb her­un­der DHO og SRP.

I kur­sets før­ste del vil muse­ums­in­spek­tør Chri­sti­na Lou­i­se Søren­sen for­tæl­le om forsk­ning i den grøn­ne omstil­ling, som for­ud­sæt­ter et blik for både for­tid, nutid og frem­tid, idet omstil­lin­gen må sæt­tes i per­spek­tiv til både den for­ti­di­ge udvik­ling af det fos­si­le sam­fund, tran­si­tio­nen mod en grøn­ne­re ener­gi og frem­ti­dens bære­dyg­ti­ge grøn­ne energi.

Kom med på en lyn-tour de for­ce i muse­ets forsk­ning og for­mid­ling og hør, hvor­dan muse­et ”over­sæt­ter” ener­gi­sek­to­rens viden til spæn­den­de, rela­ter­ba­re histo­ri­er i muse­ets for­mid­ling til alle aldre.

I kur­sets anden del vil Ener­gi­mu­se­et gym­na­sie­for­mid­ler Ulla Lind­bæk Strøm præ­sen­te­re de akti­vi­te­ter, som histo­ri­e­e­le­ver typisk vil lave på Ener­gi­mu­se­et samt idéer til vide­re arbej­de efter besøget.

Der bli­ver des­u­den mulig­hed for at prø­ve muse­ets myste­ry hunts, der er udvik­let i sam­ar­bej­de med gym­na­si­e­læ­re­re fra Viborg gym­na­si­um. Ved at kla­re opga­ver­ne på muse­ums­om­rå­det intro­du­ce­res vig­ti­ge aspek­ter i Dan­marks energihistorie.

Ulla Lind­bæk Strøm har været gym­na­si­e­læ­rer i 15 år og er nu gym­na­sie­for­mid­ler på Ener­gi­mu­se­et. Histo­ri­e­ak­ti­vi­te­ter­ne er udar­bej­det med muse­ums­in­spek­tø­rer og histo­ri­e­læ­re­re fra Viborg Gym­na­si­um & HF.

Se mere på https://energimuseet.dk/dit-besoeg/gymnasier/

 

Pro­gram:

Kl. 9.30–10.00 Ankomst og kaffe/morgenbolle – ankom­mer man tid­li­ge­re er man vel­kom­men til at se sig omkring på museumsområdet

10.00–11.30 Oplæg med muse­ums­in­spek­tør Chri­sti­na Lou­i­se Sørensen

11.30–12.30 Frokost, mulig­hed for at stræk­ke benene

12.30–14.30 Myste­ry hunt, histo­ri­ske kil­der – kur­si­ster­ne prø­ver de akti­vi­te­ter, som histo­ri­e­e­le­ver typisk laver, når de besø­ger Energimuseet

14.30–15.00 Opsam­ling – måske dis­kus­sion – kaf­fe og kage 

 

Tid: 29. sep­tem­ber 2022 kl . 9.30

Sted: Ener­gi­mu­se­et, Bjer­ring­brovej 44, 8850 Bjerringbro

Pris
400 kr

Til­mel­ding
Sene­st 16. sep­tem­ber via GL (klik her)

Spørgs­mål og oplys­ning om aller­ge­ner mm sen­des til Mat­hi­as Strand eller Kirsti­ne Taylor

Mat­hi­as Strand: mst@herning-gym.dk

Kirsti­ne Tay­l­or: kt@o365.favrskov-gym.dk

 

Foto af Rodol­fo Clix fra Pexels: https://www.pexels.com/photo/five-bulb-lights-1036936/

Eventkategorier: