Fyraf­tens­mø­de ved Chri­sti­an Vollmond

Hvor­når

8. marts 2021 
15:00 — 16:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Omta­le fra Noter:

Jeg afholdt 8/2 et vir­tu­elt møde omkring SRP-for­mu­le­rin­ger, hvor vi vend­te gene­rel­le for­hold omkring opga­ve­for­mu­le­rin­ger og sær­li­ge udfor­drin­ger i for­hold til histo­rie i Stu­di­e­ret­nings­pro­jek­tet. For­men fun­ge­re­de gan­ske fint, og jeg vil der­for ger­ne på sam­me måde udby­de yder­li­ge­re to vir­tu­el­le fyraf­tens­mø­der i de kom­men­de måneder:

Der er ikke nogen fast dags­or­den for møde­r­ne, men jeg fore­stil­ler mig at
SRP og eksa­men vil være nog­le af de emner, vi kom­mer ind på. Så tag jeres
spørgs­mål med – og klik ind gen­nem linket

Eventkategorier: