Frem­med­kri­ge­re — Dan­ske­re i krig under andre faner

Fremmedkrigere - Danskere i krig under andre faner

Hvor­når

7. okto­ber 2022 
09:00 — 15:00

Hvor

Gre­ve Gymnasium
Råd­hus­hol­men 12, Gre­ve Strand, Region Sjæl­land, 2670, Gre­ve Kommune 

Begi­ven­heds­ty­pe

Kom til en dag med input til fæno­me­net frem­med­kri­ge­re. I for­bin­del­se med Ukrai­ne-kon­flik­ten er fæno­me­net end­nu engang ble­vet aktu­elt. I skri­ven­de stund mel­des det at over 40.000 indi­vi­der er ble­vet en del af den ukrain­ske frem­med­le­gion her­un­der også en hånd­fuld dan­ske­re. Det er selv­føl­ge­lig ikke før­ste gang dan­ske­re mel­der sig under frem­me­de faner. Kur­set vil give et ind­blik i dan­ske fri­vil­li­ge i tre eksemp­ler på fænomenet:

  • Den span­ske borgerkrig
  • Waf­fen SS under 2. Verdenskrig
  • Isla­misk Stat i Syri­en og Irak.

Sidst vil de tre eksemp­ler bli­ve sam­men­lig­net i en fæl­les panel­de­bat omkring fæno­me­net, her­un­der med fokus på for­skel­le og lig­he­der mel­lem de tre nedslag.

 

Til­mel­ding fore­går på gl.org (klik her). Hvis der er spørgs­mål til kur­set kan du skri­ve til Søren Tor­b­jørn Svend­sen på ggsts@greve-gym.dk

 

Pro­gram (fore­lø­bigt)

09:00–09:30: Vel­komst + kaffe/te/snack
09:30–10:30: Frem­med­kri­ge­re i den span­ske bor­ger­krig v. Mor­ten Møller
10:30–10:40: kaffe/te/snack
10:40–11:40: Frem­med­kri­ge­re i tje­ne­ste hos SS v. ph.d. Niels Bo Poulsen
11:40–12:10: frokost (sandwich)
12:10–13:10: Frem­med­kri­ge­re i Isla­misk Stat v. ph.d. Tore Hamming
13:10–13:25: kaffe/te/snack
13:25–14:25: Panel­de­bat og spør­ger­un­de + evt. perspektivering
14:30–15:00 (bare for lærer­ne): Erfa­rings­ud­veks­ling + anvendelse

Der tages for­be­hold for even­tu­el­le ændrin­ger i programmet

 

Oplægs­hol­der­ne:

Mor­ten Møl­ler har skre­vet bogen De glem­tes hær: Dan­ske fri­vil­li­ge i den span­ske bor­ger­krig om de dan­ske fri­vil­li­ge under den span­ske borgerkrig.

Niels Bo Poul­sen er mili­tær­hi­sto­ri­ker og har blandt andet  for­sket i Waf­fen SS og her­un­der i de dan­ske fri­vil­li­ge i SS og på Øst­fro­nen under 2. Ver­denskrig og har været med­for­fat­ter på Waf­fen SS: Euro­pas Nazi­sti­ske sol­da­ter.

Tore Ham­m­ing har blandt andet for­sket i jiha­dis­me skre­vet bogen Jiha­di Poli­ti­cs: The Glo­bal Jiha­di Civil War, 2014–2019.

 

Eventkategorier: