FIP 2020, stx

Hvor­når

31. janu­ar 2020 
10:00 — 16:00

Hvor

Mar­se­lis­borg Gymnasium
Bir­ke­tin­get 9, Aar­hus, 8000 

Begi­ven­heds­ty­pe

UDKAST Pro­gram for FIP i histo­rie – 30. & 31. janu­ar 2020

10.00–10.50: Histo­ri­e­fa­get — Eksa­men, SRP og viden­sk­ab­ste­o­ri ved Chri­sti­an Vollmond

10.50–11.00: Pau­se

11.00–12.30: Innova­tion: Oplæg & øvel­ser ved Dan Ene­vold Mikkelsen
Del­ta­ger­ne bedes med­brin­ge et under­vis­nings­for­løb de bru­ger eller skal bru­ge, og arbej­de med at udvik­le en innova­tiv sekvens hertil.

12.30–13.30: Frokost

13.30–14.30: Ses­sio­ner — run­de 1

14.30–14.45: Pau­se

14.45–15.45: Ses­sio­ner — run­de 2

15.45–16.00: Afrun­ding og evaluering

Vælg mel­lem føl­gen­de ses­sio­ner, der hver afhol­des 2 gange:

  • Com­pu­ter­spil i under­vis­nin­gen ved Sune Niel­sen, KNORD
  • Pro­blem­o­ri­en­te­ret arbej­de og ele­ver­nes evne til at opstil­le pro­blem­stil­lin­ger ved Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, Hvi­d­ov­re Gymnasium
  • Eksa­men efter ny ord­ning ved Niels Rand­bo Back, Egå Gymnasium

 

Til­mel­ding via GL

Eventkategorier: