FIP 2020, stx

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 31. janu­ar 2020, 08:00 — 14:00
 • Sted: Mar­se­lis­borg Gym­na­si­um
 • Pris: 750

 • UDKAST Pro­gram for FIP i histo­rie – 30. & 31. janu­ar 2020

  10.00–10.50: Histo­ri­e­fa­get — Eksa­men, SRP og viden­sk­ab­ste­o­ri ved Chri­sti­an Vol­l­mond

  10.50–11.00: Pau­se

  11.00–12.30: Innova­tion: Oplæg & øvel­ser ved Dan Ene­vold Mik­kel­sen
  Del­ta­ger­ne bedes med­brin­ge et under­vis­nings­for­løb de bru­ger eller skal bru­ge, og arbej­de med at udvik­le en innova­tiv sekvens her­til.

  12.30–13.30: Frokost

  13.30–14.30: Ses­sio­ner — run­de 1

  14.30–14.45: Pau­se

  14.45–15.45: Ses­sio­ner — run­de 2

  15.45–16.00: Afrun­ding og eva­lu­e­ring

  Vælg mel­lem føl­gen­de ses­sio­ner, der hver afhol­des 2 gan­ge:

  • Com­pu­ter­spil i under­vis­nin­gen ved Sune Niel­sen, KNORD
  • Pro­blem­o­ri­en­te­ret arbej­de og ele­ver­nes evne til at opstil­le pro­blem­stil­lin­ger ved Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, Hvi­d­ov­re Gym­na­si­um
  • Eksa­men efter ny ord­ning ved Niels Rand­bo Back, Egå Gym­na­si­um

   

  Til­mel­ding via GL


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar