Fan­ge­op­rør i de nazi­sti­ske udryddelseslejre

Fangeoprør i de nazistiske udryddelseslejre

Hvor­når

9. okto­ber 2019 
17:30 — 20:00

Hvor

Syd­dansk Universitet
Cam­pus­vej 55, Odense 

Begi­ven­heds­ty­pe

Son­der­kom­man­do-fan­ger­nes oprør i Aus­chwitz-Bir­ke­nau, 7. okto­ber 1944            

Peter Langwit­hz Smith, forf. til Døde­ns bolig. Aus­chwitz-Bir­ke­nau (2019)

Fan­ge­op­rør i Aktion Rein­hardt døds­lej­re­ne, 1943

Ther­kel Stræ­de, lek­tor i sam­tids­hi­sto­rie, SDU

Ind­led­ning: cand.mag. Jacob Kor­nerup Dit­lev­sen, fmd. NNHS

Den 7. okto­ber 1944 kl. spræng­te fan­ger fra Son­der­kom­man­do­et i Aus­chwitz-Bir­ke­nau et af lej­re­ns kre­ma­to­ri­er. Sla­ve­ar­bej­der­ne, der til dag­ligt brænd­te lig fra gaskam­re­ne, brød ud af lej­ren og flyg­te­de. Året før var der fan­ge­op­rør i udryd­del­ses­lej­re­ne Tre­blinka og Sobi­bór. Peter Langwit­hz Smith, forf. til det meget roste stor­værk om Aus­chwitz, og Ther­kel Stræ­de for­tæl­ler om oprørene.

Offent­lig adgang, alle er velkomne.

Kaffe/the og kage i pau­sen. Til­meld dig helst sene­st den 7/10. pr. mail til therkel@hist.sdu.dk

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Efter et meget vel­be­søgt møde om den tyske Aktion Möwe imod det dan­ske poli­ti d. 19. sept. 1944 stil­ler Net­værk for Nazis­me- og Holo­caust­stu­di­er skar­pt på et andet 75-års jubilæum. Den 7. okto­ber 1944 rej­ste fan­ger­ne i det såkald­te Son­der­kom­man­do i Aus­chwitz-Bir­ke­nau sig til opstand, spræng­te et af kre­ma­to­ri­er­ne i luf­ten, dræb­te fle­re SS-mænd og brød ud af den stærkt sik­re­de lejr. Vi mar­ke­rer begi­ven­he­den med et offent­ligt møde om Fan­ge­op­rør i de nazi­sti­ske udryd­del­ses­lej­re. Lek­tor em. Peter Langwit­hz Smith (Esb­jerg), kendt for den sto­re og meget roste bog Døde­ns bolig: Aus­chwitz-Bir­ke­nau (Peop­le’s Press 2019) og den frem­me­ste ken­der af Aus­chwitz-lej­rkom­plek­sets histo­rie i Dan­mark, vil for­tæl­le om Son­der­kom­man­do-fan­ger­nes oprør og sæt­te det ind i en stør­re sam­men­hæng. Og lek­tor Ther­kel Stræ­de (SDU-Sam­tids­hi­sto­rie) vil for­tæl­le om til­sva­ren­de, min­dre kend­te oprør, der i 1943 ryste­de nazi­ster­nes her­re­døm­me i andre af udryd­del­ses­lej­re­ne for jøder. Hvad moti­ve­re­de fan­ger, hvis dag­li­ge arbej­de – og ene­ste over­le­vel­ses­chan­ce – var at stå for drif­ten af gaskam­re og kre­ma­to­ri­er og fun­ge­re som “døds­ma­ski­ne­ri­ets arbejds­mænd”, til at sæt­te sig til mod­vær­ge? Hav­de de noget som helst håb om at slip­pe fra oprø­ret med livet i behold, eller hvor­for gik de til modstand?

Adgang: Pgra. byg­ge­ri­et af let­ba­nen og det nye sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet er adgangs­for­hol­de­ne ikke let­te p.t. Bus 41, 42 og 44 fra Oden­se Bane­gårds­cen­ter har ende­sta­tion ved SDU: gå gen­nem læbæl­tet og benyt ind­gang J53; gå lige frem til det cen­tra­le gan­ga­re­al Gyde­hut­ten, der­på til ven­stre og efter Stu­den­ter­bog­han­de­len til høj­re over let­ba­ne­byg­ge­plad­sen frem til paral­lel­gan­gen Sten­ten; gå så til ven­stre – efter vin­del­trap­pen fin­der du U20. Kom­mer du i bil, så kør ind fra Fio­ni­a­vej til par­ke­rings­plads P6 og gå ad stien langs lun­den til ind­gang P28, der­ef­ter lige frem ad Sten­ten til U20.

Vel mødt og bed­ste hilsner

for NNHS’ arrangementsudvalg

Ther­kel Stræde

Eventkategorier: