Ele­vak­ti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med it

Hvor­når

29. sep­tem­ber 2015 
09:30 — 16:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Her­ning Gymnasium
H.P. Han­sens­vej 8, Her­ning, 7400 

Pris:  950 kr., inkl. forplejning -

Kur­set giver en intro­duk­tion til it-base­ret histo­ri­e­di­dak­tik samt ide­er og prak­ti­ske eksemp­ler på kor­te­re under­vis­nings­se­kven­ser og læn­ge­re undervisningsforløb.

Du vil gen­nem kur­set opnå viden om, hvor­dan digi­ta­le pro­gram­mer og inter­net­tje­ne­ster kan bru­ges til akti­ve­ring af ele­ver­ne og træ­ning af deres histo­ri­e­be­vidst­hed. Des­u­den sæt­tes der fokus på viden­de­ling blandt historielærere.

For­men vil være et mix imel­lem ”hands-on” og kor­te­re oplæg.

Målet med kur­set er, at du bli­ver i stand til at til­ret­te­læg­ge, gen­nem­fø­re og eva­lu­e­re under­vis­nings­for­løb, hvor it ind­dra­ges, og hvor der udar­bej­des web 2.0‑produkter med histo­risk ind­hold. Der vil des­u­den bli­ve mulig­hed for at dis­ku­te­re it’s rol­le i histo­ri­e­fa­get, og histo­ri­e­fa­gets frem­tid i en digi­tal verden.

Rek­la­me

[youtu­be video=https://www.youtube.com/watch?v=OqXVM9JghnE]

Pro­gram


9.00 — 9:30 Ankomst og kaffe

9.30 Vel­komst og introduktion

 • Dagens pro­gram
 • Historielaerer.dk
 • Kort udveks­ling af erfa­rin­ger med it

9.50 Ele­vak­ti­ve­ren­de it-pro­duk­tion­s­til­gang i histo­rie — del 1

 • Teo­ri og didaktik
 • Under­vejs kon­kre­te eksempler

10.10 Prak­tisk øvel­se med Kahoot

 • Intro­duk­tion til it-tje­ne­sten Kahoot (on-line quiz)
 • Øvel­se par­ar­bej­de: Lav en Kahoot og spil den med andre

10.45 Kaf­fe­pau­se

10.55 Ele­vak­ti­ve­ren­de it-pro­duk­tion­s­til­gang i histo­rie — del 2

 • Teo­ri og didak­tik — med fokus på det enkel­te modul og hele forløb
 • Under­vejs kon­kre­te eksempler

11.20 Kort intro­duk­tion til programmer/tjenester 1

 • Scre­en­cast-O-matic (skærm­op­ta­gel­se)
 • Cap­tionge­ne­ra­tor (under­tek­ster til YouTube)
 • Dipi­ty / When in times (tids­linjer)
 • Goog­le docs (kol­la­bo­ra­ti­ve opga­ver mv.)

11.35 Hands on — Wor­ks­hop 1 

Udar­bej­del­se af én eller fle­re opga­ver med:

 • Scre­en­cast-O-matic
 • Dipi­ty / When in times
 • Cap­tionge­ne­ra­tor
 • Goog­le docs

12.45 Frokost

13.15  Kort intro­duk­tion til programmer/tjenester 2

 • Near­pod
 • Go-ani­ma­te

13.20 Hands on — Wor­ks­hop 2

Udar­bej­del­se af én eller fle­re opga­ver med:

 • Go-ani­ma­te
 • Near­pod
 • Fri opga­ve

14.10 Frem­vis­ning og diskussion

 • Wor­ks­hop-pro­duk­ter scre­e­nes. Indhold/form/teknik og didak­tik drøftes
 • (Kaf­fe og kage undervejs)

14.50 Viden­de­ling og res­sour­cer på nettet

 • Kort intro­duk­tion til viden­de­ling — og for­hin­drin­ger for videndeling
 • Viden­de­ling på historielaerer.dk (Hen­rik­sen)
 • It-res­sour­cer på nettet

15.40 Histo­ri­e­un­der­vis­ning, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Cen­ter for Undervisningsmidler

 • Hvem er vi, hvad kan vi bru­ges til, og hvad har vi af arrangementer?

15.55 Eva­lu­e­ring


Kur­set afhol­des både i Her­ning d. 29/9 2015 kl. 9.30–16.00 og i Roskil­de d. 6/10 2015 kl. 9.30–16.00.

Kur­ser­ne er arran­ge­ret af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Cen­ter for Under­vis­nings­mid­ler (CFU) v. UCC.

Under­vi­se­re:

Lars Due Arnov, Cand.mag. i histo­rie og medi­e­fag, Master i IT og læring. Gribs­kov Gymnasium/CFU v. UCC. 

Lars Hen­rik­sen, Cand. mag. i histo­rie og dansk. Her­ning Gymnasium/Historielærerforeningen (kun i Herning)

Da vi har tænkt os at bru­ge historielaerer.dk under kur­set som plat­form for viden­de­ling,  skal man til­mel­de sig via historielaerer.dk.

Er du med­lem af for­e­nin­gen så opret en bru­ger­kon­to her, log ind med den og til­meld dig.

Er du ikke med­lem, skal du til­mel­de dig via en gæste­bru­ger — brug for­mu­la­ren nedenfor.

Til­meld dig sene­st 15/9 2015 (gæl­der både Roskil­de og Herning).

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.