Efter­mid­dags­mø­de: Histo­rie i sam­spil med andre fag

Hvor­når

3. febru­ar 2022 
16:00 — 17:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Efter­mid­dags­mø­de med fagkonsulenten

Histo­rie i sam­spil med andre fag: i KS, i stu­di­e­ret­nings­fag, på stu­di­e­tu­re? Hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Alle spørgs­mål og tema­er er velkomne!

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu under bil­le­det, når tiden er inde.

 

 

 

Eventkategorier: