Døde­ns Sto­re Billedbog

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 22. april 2021, fra 09:00 til 15:00
 • Sted: Favrskov Gym­na­si­um
 • Pris: 575,-
 • Kon­takt: Emi­lie Kjers­gaard, en@o365.favrskov-gym.dk

 • OBS: Arran­gø­rer­ne har beslut­tet at afly­se i den­ne omgang og udsky­de til et sene­re tidspunkt.

  – om bil­led­ma­te­ri­a­le i under­vis­ning og eksamenssæt

  Bruno Héroux, Ein Totentanz, Zwölf Stichradierungen und Sinnsprüche. 1939-1943
  Bru­no Héroux, Ein Toten­tanz, Zwölf Sti­chra­di­er­un­gen und Sinnsprüche. 1939–1943

  I over 1000 år har Døde­ns uhyg­ge­li­ge knok­kel­mands­skik­kel­se været en del af vores fore­stil­ling om det at dø. Kul­tur­hi­sto­ri­ke­re Ste­fan Pajung og Søren Hein Ras­mus­sens nye bog Døde­ns sto­re bil­led­bog er en van­dring gen­nem Døde­ns rige bil­led­ver­den fra den tid­li­ge mid­delal­ders fine­ste hånd­skrift­sil­lu­stra­tio­ner til popart fra Japan og folkl­o­re fra Mexi­co. Kun­sten bli­ver her­i­gen­nem en ind­gang til for­stå­el­se af vores skif­ten­de fore­stil­lin­ger om døde­ns væsen og til det at dø.

  Søren Hein Ras­mus­sen vil hol­de et fored­rag om sit pro­jekt med døden og den illu­stra­ti­ve til­gang til histo­ri­en og de for­tæl­lin­ger, der gen­nem tiden har omkran­set vores fore­stil­lin­ger om net­op man­den med leen. Her­ef­ter får Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond ordet til en snak om den sta­dig rela­tivt nye eksa­mens­form og hvor­dan bil­led­ma­te­ri­a­le og kunst net­op synes at være et oplagt mate­ri­a­le­valg i både under­vis­nings­for­løb og eksa­mens­sæt. Der vil være tid til spørgs­mål og dis­kus­sion efter beg­ge foredrag.

  Kur­set rum­mer på den måde både fag­lig inspira­tion til arbej­det med bil­led­ma­te­ri­a­le i under­vis­nin­gen, samt en mere didak­tisk anlagt snak om den kon­kre­te anven­del­se i for­løb såvel som eksamenssæt.

  Til­mel­ding via GL.

   

  The triumph of death, Pieter Bruegel, 1562
  The tri­umph of death, Pie­ter Bru­e­gel, 1562

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.