Døde­ns Sto­re Billedbog

Dødens Store Billedbog

Hvor­når

22. april 2022 
00:00

Hvor

Favrskov Gym­na­si­um
Ellemo­se­vej 30, Had­sten, Region Midtjyl­land, 8370 

Begi­ven­heds­ty­pe

- om bil­led­ma­te­ri­a­le i under­vis­ning og eksamenssæt

I over 1000 år har Døde­ns uhyg­ge­li­ge knok­kel­mands­skik­kel­se været en del af vores fore­stil­ling om det at dø. Kul­tur­hi­sto­ri­ke­re Ste­fan Pajung og Søren Hein Ras­mus­sens nye bog Døde­ns sto­re bil­led­bog er en van­dring gen­nem Døde­ns rige bil­led­ver­den fra den tid­li­ge mid­delal­ders fine­ste hånd­skrift­sil­lu­stra­tio­ner til popart fra Japan og folkl­o­re fra Mexi­co. Kun­sten en ind­gang til for­stå­el­se af vores skif­ten­de fore­stil­lin­ger om døde­ns væsen og til det at dø.

Søren Hein Ras­mus­sen vil hol­de et fored­rag om sit pro­jekt med døden og den illu­stra­ti­ve til­gang til histo­ri­en og de for­tæl­lin­ger, der gen­nem tiden har omkran­set vores fore­stil­lin­ger om net­op man­den med leen. Her­ef­ter får fag­kon­su­len­ten ordet til en snak om den sta­dig rela­tivt nye eksa­mens­form og hvor­dan bil­led­ma­te­ri­a­le og kunst net­op synes at være et oplagt mate­ri­a­le­valg i både under­vis­nings­for­løb og eksa­mens­sæt. Der vil være tid til spørgs­mål og dis­kus­sion efter beg­ge foredrag.

Kur­set rum­mer på den måde både fag­lig inspira­tion til arbej­det med bil­led­ma­te­ri­a­le i under­vis­nin­gen, samt en mere didak­tisk anlagt snak om den kon­kre­te anven­del­se i for­løb såvel som eksamenssæt.

Fag­kon­su­len­ten Karen Stel­ler Bjer­re­gaard kom­mer til kur­set for at besva­re spørgs­mål om faget.

 

Eventkategorier: